Cena
Štítky
Hmotnost hasiva

Hasicí přístroje

Hasicí přístroje slouží k operativnímu zdolávání požárů v počáteční fázi rozvoje. Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury. Legislativa určuje povinnost provádění každoročních kontrol provozuschopnosti u všech typů hasicích přístrojů a periodických kontrol jednou za tři roky (u vodních a pěnových hasicích přístrojů), resp. pět let (u ostatních hasicích přístrojů).

Práškový

Hasivem je speciální nebo univerzální jemný prášek, hnaný plynem. Jedná se o velmi účinné hasivo, jehož velkou výhodou je nevodivost. Proto je možné s ním hasit i elektrická zařízení pod napětím. Je nevhodný do prostoru, kde jsou přístroje citlivé na prach (elektronická zařízení atd.).

Sněhový

Hasivem těchto hasicích přístrojů je oxid uhličitý. Hasivo má po opuštění tlakové nádoby velmi nízkou teplotu, asi −30 °C a proto je nutné hubici držet jen za držadlo. Nelze jím hasit sypké materiály, neboť proud plynu je velmi prudký a hořící sypký materiál by byl rozfouknut. Není vhodný pro hašení pevných látek (dřeva apod.). Jeho použití v uzavřeném prostoru je nebezpečné. K hašení lze využít nejen sníh, ale i plyn, který z hubice uniká po vyčerpání sněhu. Přístrojem lze hasit elektronická zařízení pod napětím do 1 kV, hořlavé kapaliny i hořící plyny.

Lithiové baterie

Hasící přístroje na lithiové baterie používají tzv. AVD. AVD je vodní disperze chemicky exfoliovaného vermikulitu. Aplikuje se na požáry lithiových baterií jako mlha, která je uhasí a zabrání dalšímu šíření. Částice vermikulitu v mlze se ukládají na povrchu hořícího paliva a vytváří film. Film okamžitě uschne, a protože se částice destiček s vysokým poměrem stran překrývají a spojují, vzniká mezi palivem a atmosférou nehořlavá kyslíková bariéra. Tento proces má chladicí účinek na zdroj paliva a když se obsah vody v AVD odpaří, začnou se hromadit vermikulitové destičky a požár se dostane pod kontrolu.

Hasicí přístroje podle tříd požárů

Jednotlivé hasicí přístroje je možné použít na požáry různých látek. Za tímto účelem se požáry dělí do následujících tříd:

  • A – pevné látky – vhodné jsou vodní, pěnové a práškové hasicí přístroje
  • B – hořlavé kapaliny – je možné použít pěnové, práškové a sněhové hasicí přístroje
  • C – plyny – používají se práškové a sněhové hasicí přístroje
  • D – hořlavé kovy (lehké a alkalické kovy) – hasí se speciálními prášky
  • E – elektrické zařízení pod proudem – hasí se do 1000 V práškovým nebo sněhovým přístrojem, nad 1000 V speciálními přístroji (toto označení se již nepoužívá)
  • F – jedlé rostlinné a živočišné oleje a tuky v kuchyňských zařízeních – hasí se speciálním hasivem

Na hasicích přístrojích je uvedena i jejich hasicí schopnost:

Příklad A: Např. „34 A“ znamená, že se jedná o hasicí přístroj, který je vhodný pro hašení pevných látek, a že je schopen uhasit požár, který odpovídá požáru dřevěné hranice dlouhé 3,4 m.

Příklad B: Např. hasicí schopnost 233B znamená uhasit v kruhové vaně celkem 233 litrů směsi hořlavé kapaliny 1. třídy.