Havarijní situace: Jste na ni připravení?

Havarijní situace: Jste na ni připravení?

V průmyslových a jiných provozech běžně dochází k havarijním (nebo také provozním) únikům či úkapům, a to jak ve velkých a středních podnicích, tak i v těch malých. Jednoznačně nejčastější havárií, která nastává napříč obory, je situace, kdy unikne malé množství (tj. do cca 2 000 litrů) závadné látky. Co potřebujete znát, abyste následky havárie správně zlikvidovali? Co vám nařizuje legislativa? A co je správná provozní praxe?

Jaké jsou vaše legislativní/normativní povinnosti?

Český právní řád v § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) ukládá povinnost „každému, kdo zachází se závadnými látkami, učinit přiměřená opatření, aby [tyto látky] nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí“. Co znamená pojem „přiměřená opatření“ v praxi?

 1. Umístit zařízení se závadnými látkami tak, abyste zabránili nežádoucímu úniku do půdy nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami – například použijete záchytnou vanu.
 2. Zacházet s takovými závadnými látkami, které jsou vhodné z hlediska ochrany jakosti vod – například použijete závadné látky/směsi, které nejsou klasifikované jako nebezpečné podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP).
 3. Jedenkrát za 6 měsíců provádět kontroly skladů a skládek se závadnými látkami, abyste potenciální únik včas zjistili.
 4. Jedenkrát za 5 let provádět kontroly těsnosti nádrží a potrubí určených pro skladování nebo dopravu zvlášť nebezpečných a nebezpečných závadných látek.

Neméně důležitá je povinnost vypracovat havarijní plán, kterou má uživatel závadné látky se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (§ 2 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon) a kterou můžeme vztáhnout i na malé množství závadné látky, se kterou uživatel manipuluje.

Prováděcí vyhláška č. 450/2005 Sb. v § 3 kromě jiného ukládá povinnost řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné nakládání s konkrétní závadnou látkou. Pro každou závadnou látku to najdete v ODDÍLU 2 (Identifikace nebezpečnosti), ODDÍLU 6 (Opatření v případě náhodného úniku) a ODDÍLU 7 (Zacházení a skladování) každého bezpečnostního listu příslušné závadné látky.

Havarijní připravenost a reakci řeší také mezinárodně uznávaná norma ČSN EN ISO 14001:2016 v kapitole 5.2. Implementace požadavků této normy je v českých firmách už zavedeným standardem. Díky systému pravidelných interních kontrol a následných certifikačních/dozorových auditů bývá preventivní havarijní připravenost na vysoké úrovni.

Komentář auditora / poradce ekologie

„Zvládání typických havarijních úniků v provozech běžně řešíme použitím vhodných sorpčních prostředků. Důležité je umístit havarijní prostředky vždy tak, aby byly dobře viditelné a v případě potřeby byly snadno k dispozici. Zároveň je vhodné zavést pravidelnou kontrolu úplnosti těchto sorbentů. Při kontrole provozu často odhalíme nesoulad mezi sorbenty uváděnými v systémové či jiné interní dokumentaci a skutečným stavem. Tomuto nešvaru je dobré se vyvarovat – například správně nastavenou interní komunikací.“ uvádí Ing. Lukáš Žaludek, Ekotema Group s.r.o.

 

Pomůžou vám havarijní soupravy EUSORB od HAPPY ENDu

Úklidová havarijní souprava EUSORBProhlédněte si různé řady havarijních souprav EUSORB od HAPPY ENDu. Budete díky nim na případnou havárii v provozu připravení a splníte výše uvedené legislativní povinnosti. Nedávno v HAPPY ENDU navíc inovovali jejich design – všechny jsou teď polepené velkými etiketami s jasným označením a přehledným návodem k použití. Barva víka a barva na etiketě napoví, o jaký typ soupravy se jedná: černá je úklidová, modrá olejová a žlutá chemická. Podívejte se, že i havarijní souprava může být reprezentativní.

 


Modelový příklad Likvidace úniku menšího rozsahu

Únik 50 litrů oleje MOGUL MOTO 4T 5W-40 v interiéru na betonovou, nepropustnou podlahu přičemž v blízkosti není žádná kanalizační vpust ani vodní tok.

Jak byste měli postupovat?

 1. Tento provozní únik můžete zvládnout vlastními silami s pomocí havarijních prostředků, které máte k dispozici.
 2. Pokud jste tím, kdo únik a jeho následky likviduje, použijte osobní ochranné pracovní pomůcky – hlavně ochranné rukavice odolné vůči ropným látkám.
 3. Pomocí sypkého sorbentu nebo sorpční rohože odstraňte závadné látky.
 4. Nasáklé sorpční prostředky následně zlikvidujte jako nebezpečný odpad kat. č. 150202.

Likvidace havárie

Únik 750 litrů motorové nafty v exteriéru na odstavné ploše parkoviště přičemž v blízkosti jsou kanalizační vpusti, vodní tok a povrch půdy.

Jak byste měli postupovat?

 1. Pokud máte dostatek havarijních prostředků, můžete tento provozní únik s jejich pomocí zvládnout sami. Pokud je ale nemáte, neprodleně objednejte specializovanou havarijní službu.
 2. Ten, kdo likviduje únik a jeho následky, použije osobní ochranné pracovní pomůcky – hlavně ochranné rukavice odolné vůči chemickým látkám, například nitrilové rukavice.
 3. Pomocí sypkého sorbentu, sorpčních hadů a případně kanalizačních ucpávek taková osoba zajistí havarijní únik, aby nedošlo ke vniknutí do vody, půdy nebo kanalizace.
 4. Následně odstraní závadné látky pomocí dostupných havarijních prostředků.
 5. Nasáklé sorpční prostředky pak zlikviduje jako nebezpečný odpad kat. č. 150202.
 6. Pokud nedošlo ke kontaminaci vody, půdy ani kanalizace, havarijní situaci interně zdokumentujte a určete příčiny vzniku úniku a taková opatření, abyste obdobným situacím v budoucnosti předešli.
   

Rychlý přehled pro správný výběr havarijních prostředků

Adekvátní zásah si žádá adekvátní prostředky. Na co byste se při výběru vhodného sorbentu měli zaměřit?

Druh uniklé závadné látky

Typ sorbentu

 • sypký sorbent = použití v exteriéru na drsném/pórovitém povrchu při úniku menšího rozsahu
 • textilní sorbent = použití v interiéru na hladkém povrchu při úniku středního až většího rozsahu

Sorpční kapacita

 • riziko úniku do 50 l závadné látky = malá sorpční sada
 • riziko úniku do 100 l závadné látky = střední sorpční sada
 • riziko úniku do 700 l závadné látky = velká sorpční sada

Dál sorpční prostředky doplňte specifickými pomůckami podle vašich provozních podmínek, například kanalizačními ucpávkami k zaslepení kanalizačních vpustí nebo specifickými ochrannými pomůckami.

Doporučení

Stále si nejste jistí, kterou havarijní soupravu/prostředek vybrat? Máte v provozu specifická technologická zařízení nebo je váš areál velmi členitý? Obraťte se na specialisty v oboru:

 • kontaktujte svého dodavatele havarijních prostředků,
 • využijte rady externího podnikového ekologa/poradce/auditora
 • a nebojte se oslovit také inspektory ze spádové České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Když budete mít štěstí, i oni vám řeknou svůj názor a třeba i zkušenost z podobných typů provozů.

Projděte si také interaktivního Produktového rádce Havarijní soupravy. Najdete v něm souhrn toho, co by havarijní souprava měla obsahovat, rady, jak ji správně vybrat, a přehled všech řad havarijních souprav.


Vyvarujte se prohřešků, vyplatí se vám to

V případě, že právnická osoba neučiní při zacházení se závadnými látkami přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod, hrozí jí podle § 125a zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) za tento přestupek pokuta ve výši až 1 mil. Kč!

A kdo vás může zkontrolovat? Kontrolu havarijní připravenosti, resp. agendu vodního hospodářství má na starosti příslušné oddělení ochrany vod u oblastních inspektorátů ČIŽP.

Článek vznikl ve spolupráci s Ing. Lukášem Žaludkem, Ekotema Group s.r.o.


Související článek
Havarijní soupravy: Jak postupovat při jejich výběru a uložení

Havarijní soupravy: Jak postupovat při jejich výběru a uložení

Ekologie

Jak vybrat správnou havarijní soupravu, aby vyhovovala požadavkům vašeho pracoviště? Čtěte dál a dozvíte se praktické tipy týkající se výběru vhodných havarijních souprav a jejich uložení.

Bezpečný provoz je provoz s havarijní soupravou

Bezpečný provoz je provoz s havarijní soupravou

Být připravený na možnou nehodu spojenou s únikem nebezpečných látek i běžných kapalin se vyplácí. Pokud si do svého provozu pořídíte některou z našich havarijních souprav, dokážete v případě nenadálé havárie zareagovat rychle a&n