Jaké jsou trendy v EHS pro rok 2024?

Bezpečnost
Jaké jsou trendy v EHS pro rok 2024?

Problematika EHS se prolíná napříč řadou různých oblastí, a tak jsou různorodé i trendy, které se v ní odrážejí. Začínají u nastupujících digitálních technologií a přes různá manažerská a legislativní témata končí u celospolečenských otázek, jako jsou udržitelnost, diverzita nebo změna klimatu. Níže jsme pro vás připravili přehled nejdůležitějších trendů pro rok 2024 tak, jak je vidí významná zahraniční oborová média.

Obsah článku:

 1. JEŠTĚ VĚTŠÍ DŮRAZ NA UDRŽITELNOST
 2. COMPLIANCE S VYUŽITÍM IT
 3. DEI V EHS A PERSONALISTICE
 4. BEZPEČNOST MIMO KLASICKY DEFINOVANÁ PRACOVIŠTĚ
 5. MODERNÍ PŘÍSTUPY KE KOMUNIKACI O EHS
 6. NOVÉ DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE
 7. ZLEPŠOVÁNÍ SITUAČNÍHO POVĚDOMÍ
 8. PŘIZPŮSOBENÍ SE KLIMATICKÝM ZMĚNÁM
 9. ZAČLENĚNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE
 10. ROZVOJ PROGRAMŮ NA PODPORU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
 11. ZAVÁDĚNÍ PRINCIPŮ OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
 12. CO ŘÍCT ZÁVĚREM


Ještě větší důraz na udržitelnost

Při prosazování EHS politik se budou odborníci zapojovat do úsilí o udržitelnost ještě výrazněji než dřív. Bude totiž přibývat organizací, které budou muset provádět nefinanční reporting podle principů ESG. Jeho cílem je zajistit rovnováhu mezi finanční efektivitou, bezpečností lidí a snížením dopadů jejich podnikání na životní prostředí i společnost.

K ESG přistoupí firmy buď jako k povinnosti, kterou velkým společnostem ukládá směrnice CSRD, nebo proto, že to od nich jako od dodavatelů budou vyžadovat jejich obchodní partneři.

ESG – snižování dopadu podnikání na okolí


Compliance s využitím IT

V zájmu každé organizace je držet krok s měnícími se legislativními předpisy a dodržovat je. V EHS se k tomu přidává ještě požadavek na transparentní informování o fungování systému BOZP. Stále častěji s tím bude pomáhat pokročilý cloudový software poradenských společností i jiné digitální služby, jejichž nabídka se neustále rozšiřuje.


DEI v EHS a personalistice

Další významnou prioritou moderních organizací se stává DEI (diverzita, rovnost a inkluze). A ta zasahuje i do oblasti EHS. V ní tuto politiku představuje především řešení specifických obtíží, kterým čelí marginalizované skupiny, a snaha zajistit, aby pracoviště byla inkluzivní a bezpečná i pro ně.


Bezpečnost mimo klasicky definovaná pracoviště

Způsobů, jak je možné v nevýrobních profesích pracovat, v poslední době výrazně přibylo. Jde o práci na dálku prakticky odkudkoli a kdykoli. Trendem v tomto případě není samotné umožnění vzdálené práce, ale uznání vyvíjející se povahy pracovního prostředí a zajištění bezpečnosti zaměstnanců v těchto nových kontextech.

Právě to jsme mohli sledovat i v Česku, kde na podzim 2023 proběhla novela zákoníku práce. Do našeho právního systému se tak dostala úprava práce z domova, v podobě novely zákonem č. 281/2023 Sb. Zatím aspoň obecně, řeší totiž pracovněprávní úpravu, ne BOZP.


Moderní přístupy ke komunikaci o EHS

Na pracovištích jsme svědky generační obměny. Školení o bezpečnosti nikdy nebyla zábavným vrcholem dne, ale s nástupem generace Z do pracovního života musíme zásadně přehodnotit formu sdělení. Chceme totiž upoutat pozornost lidí, kteří nepoznali svět před internetem.

Aby Gen Z bezpečnostní témata „koupila“, budou muset manažeři používat moderní komunikační prostředky. To je příležitost třeba pro rozšířenou realitu s prvky gamifikace. Důležitý je i vlastní obsah – v jeho případě bude nutné větší hodnotové zdůvodnění vyžadovaných pravidel i EHS obecně.


Nové digitální technologie

Co ještě zůstalo analogové, bude digitalizováno nebo se aspoň budou hledat způsoby, jak to provést. Zesílí využívání pokročilých IT technologií, jako je umělá inteligence. AI převezme velkou část správy dokumentace, tak aby byla konzistentní a v souladu s nejnovějšími regulativy. Umělá inteligence také může třeba analyzovat velké soubory dat o incidentech v provozu a navrhovat opatření pro zvýšení bezpečnosti. Digitalizace se samozřejmě promítne i do zajištění fyzické bezpečnosti.


Zlepšování situačního povědomí

Dobrý přehled pracovníků o situaci na pracovišti je předpokladem nízké nehodovosti. Je ale potřeba posoudit, které informace jsou relevantní, a poskytnout jim jenom ty. Zahlcení nepotřebnými daty totiž vede k opaku a je kontraproduktivní. Škála aplikací je skutečně široká. Pracovníky dnes můžeme vybavit nositelnou elektronikou se senzory, které sbírají jakákoli data z jejich okolí i těla. Ta pak můžeme analyzovat v cloudu a výsledek v reálném čase promítat do zařízení rozšířené reality nebo předávat zpět pracovníkům například v podobě haptických signálů.

Znalost pracoviště a rizik na něm


Přizpůsobení se klimatickým změnám

V EHS se začíná projevovat potřeba zohlednit rizika spojená se změnou klimatu, jako jsou extrémní povětrnostní jevy, měnící se teploty nebo ohrožení znečištěním. To všechno má vliv na duševní kondici zaměstnanců a jejich výkon. Uvedené faktory ale ohrožují i bezpečnost majetku a kontinuitu provozu, protože s sebou nesou nebezpečí nenadálých odstávek a výpadků. Zařízení, která pracují v takto nestabilních prostředích, navíc bývají energeticky náročnější.


Začlenění obnovitelných zdrojů energie

S cílem šetřit finanční zdroje i životní prostředí firmy pořizují zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Jejich integraci do provozů je ale potřeba zohlednit také v analýzách rizik a jiných bezpečnostních procedurách.


Rozvoj programů na podporu duševního zdraví

Pracovní pohoda zaměstnanců zahrnuje především jejich ochranu před psychosociálními riziky, jako jsou stres a jiné formy psychické zátěže. I v roce 2024 tak zůstane tématem snaha zvýšit spokojenost zaměstnanců a vytvořit bezpečnější, na psychiku míň náročné a produktivitu podporující pracovní prostředí.


Zavádění principů oběhového hospodářství

Primární snahou by mělo být, aby odpady vůbec nevznikaly. Když to nejde, hledáme cesty, jak odpady využívat jako zdroj, nebo je nabízíme někomu, kdo to dokáže. Tento směr budou chtít letos organizace začlenit do svých procesů podporujících udržitelnost.


Co říct závěrem?

Trendy, které zmiňujeme, ukazují na rostoucí složitost a rozsah oblasti EHS. Odrážejí se v nich nejenom otázky tradiční bezpečnosti, ale i obecnější témata, jako je udržitelnost, duševní zdraví, technologický pokrok a společenská odpovědnost.


Související článek
Rizika, která jsme v EHS před 10 lety neznali

Rizika, která jsme v EHS před 10 lety neznali

Bezpečnost

Svět je plný změn. To, co bylo běžné před 10 lety, nám dnes přijde těžko uvěřitelné. A platí to jak v soukromém životě, tak profesním. Změny se tedy logicky nevyhnuly ani oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti p