Skladování kapalin a související legislativa

Skladování kapalin a související legislativa

Stručný přehled zákonů, nařízení, vyhlášek a norem v oblasti skladování kapalin.

 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (Chemický zákon) – obecně upravuje práva a povinnosti při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, uvádění na trh, balení, označování, vývozu a dovozu chemických látek a směsí
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, upravuje obecné podmínky pro skladování nebezpečných chemických látek a směsí – § 44a a § 44b stanovují jak základní povinnosti pro nakládání s vysoce toxickými látkami a jejich skladování, tak i způsobilost odpovědných osob
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (Vodní zákon) – § 39 upravuje manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a jejich skladování zejména ve vztahu k nebezpečí toho, že proniknou do povrchových a podzemních vod či kanalizací
 • Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
 • Nařízení CLP č. 1272/2008 o klasifikaci, označení a balení látek a směsí
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky zdraví při práci – hlava III upravuje podmínky ochrany zdraví při práci s nebezpečnými chemickými faktory
 • Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů (nahradilo NV 11/2002 Sb.)
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí
 • Vyhláška 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování následků
 • ČSN 65 0201 Sklady a skladování hořlavých kapalin
 • ČSN 75 3415 Sklady a skladování ropných látek (ochrana vody)
 • ČSN 65 0211 Bezpečnost při skladování a manipulaci s organickými peroxidy
 • ČSN EN 14470-1 Bezpečnostní skříně pro hořlavé kapaliny
 • ČSN EN 13501 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb
 • ČSN EN ISO 3452-1 Nedestruktivní zkoušení

Související článek
Nastavte skladování chemikálií víceúrovňovým systémem

Nastavte skladování chemikálií víceúrovňovým systémem

Jak skladovat chemikálie bezpečně a efektivně? Na to jsme se zeptali Ing. Evy Butzke, odbornice na skladování chemických látek a směsí společnosti HAPPY END.

Jak vybrat vhodné bezpečnostní skříně

Jak vybrat vhodné bezpečnostní skříně

Jaké jsou výhody skladování chemikálií v bezpečnostních skříních? Jak vybrat vhodný typ a příslušenství? Na to jsme se zeptali ing. Evy Butzke, odbornice společnosti HAPPY END na skladování chemických látek a směsí.