Nastavte skladování chemikálií víceúrovňovým systémem

Nastavte skladování chemikálií víceúrovňovým systémem

Jak skladovat chemikálie bezpečně a efektivně? Na to jsme se zeptali Ing. Evy Butzke, odbornice na skladování chemických látek a směsí společnosti HAPPY END.

Jak byste rozdělila řešení pro skladování kapalin?

Záleží zejména na vlastnostech skladovaných kapalin a jejich nebezpečnosti. Řešení, která nabízíme, bych rozdělila pro:

 • kapaliny, které mohou ohrožovat kvalitu vody (to jsou téměř všechny koncentráty)

 • hořlavé kapaliny, které mohou způsobit výbuch či požár

 • žíravé kapaliny, které mohou svými výpary znečistit vzduch a svou žíravostí ohrožují plíce, oči, sliznice a pokožku

 • oxidující látky, které mohou svým rozkladem přispívat k nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu

 • toxické a zdraví škodlivé přípravky, které mohou způsobit dlouhodobé poškození životního prostředí, ohrozit zdraví nebo bezprostředně zapříčinit smrt

 

Čím bychom se měli řídit při skladování kapalin?

Bezpečnost skladování chemikálií lze nastavit víceúrovňovými ochrannými opatřeními:

1. stupeň – skladování chemikálií ve vhodných a těsně uzavřených obalech, označených podle požadavků příslušných předpisů. Dříve se chemikálie skladovaly především v rozbitných skleněných obalech, ale nyní je k dispozici široká škála mechanicky i chemicky odolných plastových obalů, které jsou bezpečnější:

 • kanystry, sudy, IBC kontejnery, bezpečnostní nádoby

2. stupeň – ochrana proti úniku chemikálií na podlahu, do kanalizace a do okolí při přečerpávání, přepravě a skladování.

 • záchytné vany, záchytné podlahy, úkapové vaničky a další
 • podle vlastností skladovaných kapalin je nutné posuzovat také chemickou odolnost záchytných systémů – zjednodušeně lze říci, že pro žíraviny jsou většinou vhodnější plasty, pro oleje a paliva zase ocel

3. stupeň – zamezení neoprávněným osobám bez potřebného vzdělání a zkušeností, aby s chemikáliemi manipulovaly:

 • uzamčení skladovaných látek
 • rozlišení nebezpečnosti chemikálií pomocí symbolů nebezpečnosti (předpis CLP). Každý druh nebezpečnosti vyžaduje jiné podmínky skladování a různou úroveň vyškolení oprávněných osob. Jako příklad lze uvést toxické a velmi toxické látky, které podléhají zvláštním předpisům pro používání, evidenci a skladování

4. stupeň – zvýšení přehlednosti, zlepšení využití prostoru a pomoc při naplňování pravidel a legislativních požadavků:

 • regály se záchytnou vanou, ekosklady vybavené regály a záchytnými vanami
 • bezpečnostní skříně s průhlednými dveřmi, vybavené výsuvnými záchytnými policemi

5. stupeň – oddělení chemikálií podle stupně nebezpečnosti:

 • speciální kombinované skříně umožňují na jednom místě skladovat v oddělených prostorech například hořlaviny, žíraviny a toxické látky
 • dělené skříně pro oddělené skladování nehořlavých chemikálií
 • bezpečnostní skříně a protipožární skříně
 • venkovní skladovací kontejnery pod uzamčením umožňují skladování nebezpečných chemikálií vně výrobních hal

6. stupeň – ochrana před nepříznivými účinky světla a teplot (před zamrznutím nebo naopak před tepelným rozkladem, odpařováním a tím zvýšením tlaku uvnitř nádob):

 • tepelně izolované sklady
 • topení
 • klimatizace

7. stupeň – ochrana před vznikem výbušné atmosféry a požáru:

 • protipožární skříně, protipožární kontejnery
 • ventilační systémy
 • speciální vybavení certifikované pro použití ve výbušných zónách
 • uzemnění

8. stupeň – informovanost v případě havárie:

 • zvukové a světelné signalizace
 • napojení na informační systémy HZS
 • přístup k informacím o nebezpečnosti skladovaných chemikálií (štítky, symboly CLP, bezpečnostní listy)

9. stupeň – ochrana proti extrémním účinkům počasí a přírodním katastrofám:

 • základy s předepsanou nosností
 • řádné a odolné ukotvení kontejnerů k podkladu
 • dostatečná odolnost konstrukcí kontejnerů proti náporu větru
 • dostatečná odolnost střech kontejnerů proti zatížení sněhem a spolehlivé náhradní zdroje el. proudu pro případ výpadku sítě

 


Ing. Eva Butzke

produktová inženýrka

Související článek
Skladování kapalin a související legislativa

Skladování kapalin a související legislativa

Stručný přehled zákonů, nařízení, vyhlášek a norem v oblasti skladování kapalin.

Jak vybrat vhodné bezpečnostní skříně

Jak vybrat vhodné bezpečnostní skříně

Jaké jsou výhody skladování chemikálií v bezpečnostních skříních? Jak vybrat vhodný typ a příslušenství? Na to jsme se zeptali ing. Evy Butzke, odbornice společnosti HAPPY END na skladování chemických látek a směsí.