Třídění odpadu a recyklace: Jak si vedeme?

ČistotaEkologie
Třídění odpadu a recyklace: Jak si vedeme?

Podle výsledků za rok 2016 jsme v Česku vytřídili celkově 21,6 mil. tun odpadu, ze kterého vznikaly druhotné suroviny. Jak si ale vedeme v porovnání s ostatními zeměmi a kde máme rezervy? 

Význam slova recyklace si snad v dnešní době už ani nemusíme připomínat. Ale pro jistotu. Jedná se o opětovné zpracování odpadu pro další použití. Materiály získané při recyklaci pak nazýváme druhotné suroviny. Recyklace ale neznamená třídění odpadu. To jí předchází

Recyklace má nespočet výhod. Nemusíme získávat tolik surovin. Dochází k opětovnému použití různých materiálů. K životnímu prostředí se chováme ekologicky a udržitelně. Ekologii a nakládání s odpady má ve svých stanovách i Evropská unie a jsou předmětem přísné regulace. U nás se například jedná o:

  • Zákon č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odkaz najdete zde.

  • Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. Odkaz nadjete zde.

  • Vyhláška č. 387/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odkaz najdete zde.

 A samozřejmě platí mnohé další zákony a úpravy, kterými se musíme řídit.

 

Jak si v recyklaci vedeme

Podle výsledků za rok 2016 jsme v Česku vytřídili opět o něco více odpadů, ze kterých vznikaly druhotné suroviny v celkové hmotnosti 21,6 mil. tun. Oproti roku 2015 se množství produkce zvýšilo o 5,8 %. Polovina z celkové produkce druhotných surovin připadla na vedlejší energetické produkty (popílky, struska, škvára). Jejich množství dosáhlo v roce 2016 10,7 mil. tun, oproti roku 2015 se zvýšilo o 8,7 %.

Pozadu nezůstaly ani suroviny, které třídíme do barevných kontejnerů. Jsou to především papír, sklo a plasty. Jejich druhotná produkce se u každé složky pohybuje kolem 500 tis. tun!

 

Zdroj: www.czso.cz

 

Nerecyklujeme jen běžné suroviny. Ale také kontaminovanou půdu, chemické látky, elektroniku, autobaterie atd. Při třídění těchto látek si však musíme dát pozor na zdraví. Hlavně u životu škodlivých a chemických odpadů může docházet k uvolňování nebezpečných látek. Ty se nám mohou dostat na pokožku a poškodit ji nebo je dokonce můžeme vdechnout.

 

Česko versus svět

A jak jsme si vedli v porovnání s okolními zeměmi? V recyklaci obalových materiálů patříme k evropské špičce. Za rok 2016 jsme vytřídili na osobu v průměru 20 kilogramů papíru, zhruba 12 kilogramů plastů a skla a necelého půl kilogramu nápojových kartonů.

Celkově však v recyklaci všech odpadů (stavební suť, kovy, bioodpad…) za okolními státy pokulháváme. Zde dosahujeme pouze 35 % celkové recyklace. Zatímco například Rakousko recykluje až 63 % odpadů. Německo na druhém místě recykluje 62 %, Belgie 58 % a Nizozemsko se Švýcarskem 51 %.

Závěrem lze říci, že si ve třídění a recyklaci odpadu nevedeme špatně. Na skládkách však stále končí zbytečně velké množství recyklovatelných surovin. Uvidíme, jaký trend ukážou naše výsledky za letošní rok 2017. Otázkou také bude, jak se do třídění plastů, ve kterém si vedeme tak dobře, promítne klesající poptávka na celosvětovém trhu zpracovatelů.

Nakonec stále platí, že jediným spolehlivým způsobem, jak snížit množství vyprodukovaného odpadu, je předcházet jeho vzniku.