Sorbenty a naplňování legislativních požadavků

Sorbenty a naplňování legislativních požadavků

Sorpční prostředky patří k nezbytné výbavě průmyslových provozů, ale i složek integrovaného záchranného systému. Jejich používání přispívá k lepší prevenci a likvidaci havárií. Zároveň pomáhají k naplňování legislativních požadavků v oblasti BOZP. Zde najdete stručný přehled příslušných zákonů.

 

Sorpční prostředky neboli sorbenty řeší zejména únik nebezpečných kapalin. Umožňují rychlý zásah, což vede k minimalizaci škod a ničivých následků havárií. Zároveň brání jejich dalšímu šíření. Přispívají tak k ochraně zdraví pracovníků, životního prostředí a majetku. Sorbenty jsou často i preventivním prostředkem k předcházení úniku kapalin. Proto jejich používání navazuje na legislativu, která upravuje oblast bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP):

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce – část V Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hlava I. Předcházení ohrožení života a zdraví při práci: § 101, § 102 (zejména body: 1., 3., 5., 6.)

  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – hlava II Péče o životní a pracovní podmínky: § 44a se týká zejména nakládání s chemikáliemi

  • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – hlava I Požadavky na pracoviště a pracovní prostředky, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizace práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky – § 2, § 3; hlava II Předcházení ohrožení života a zdraví – § 7

  • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – § 3

 

Ochrana životního prostředí (ekologie):

  • Směrnice 2000/60/ES o ochraně vody a nakládání s vodními zdroji

  • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí – Zásady ochrany životního prostředí, Povinnosti při ochraně životního prostředí, Odpovědnost za porušení povinností při ochraně životního prostředí

  • Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě – část I Předcházení a náprava ekologické újmy, hlava II Povinnost k předcházení ekologické újmě a k její nápravě – § 3, § 7

  • Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – § 39 Závadné látky, § 41 Povinnosti při havárii

  • Vyhláška 175/2011 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu – § 9 Bezprostřední odstraňování příčin havárie, § 10 Zneškodňování havárie, § 11 Odstraňování následků havárie