Použité roušky a respirátory: Kam s nimi?

Použité roušky a respirátory: Kam s nimi?

Roušky a respirátory se doslova přes noc staly hlavním tématem našich rozhovorů. Řešíme, kde je sehnat a za kolik. Diskutujeme o jejich výhodách či nevýhodách. Na řadu ale přichází Nerudovská otázka: Kam s ním, resp. s nimi? Myšleno použitými rouškami a respirátory.

Brzy totiž budeme zavaleni odpadem, který nese určitá zdravotní rizika. A to se týká nejen jednotlivců, ale i firem. Je proto načase připomenout si pravidla pro nakládání s nebezpečným odpadem. 
 

Nejste pozitivně testován na COVID-19

Ačkoliv jste šťastlivec, který nepatří mezi pacienty s diagnózou COVID-19, dodržujte následující pokyny Ministerstva zdravotnictví:

  •  Použité roušky vložte do plastového pytle tloušťky minimálně 0,2 mm a pytel zavažte. Poté jej vložte do dalšího plastového obalu a ten uzavřete. 

  • Zkontrolujte, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.

  • Takto zabezpečený odpad vhoďte do černé popelnice (směsný komunální odpad). Nikam jinam pytle neházejte ani je neodkládejte mimo kontejnery.

  • Nezapomeňte si po manipulaci s odpadem důkladně umýt ruce mýdlem nebo použít dezinfekci.
     

Jste pozitivně testován na COVID-19

Pokud jste měli smůlu a onemocněli jste COVID-19 nebo byl pozitivně testovaný někdo ve vaší domácnosti, platí pro vás stejná pravidla jako v předešlém odstavci. Namístě je ale zvýšená obezřetnost a pečlivé dodržování hygienických zásad. Vnější povrch pytle s kontaminovaným odpadem dezinfikujte. A požádejte někoho ve svém okolí (rodinu, sousedy nebo i přímo obecní či městský úřad), aby vám s odnosem odpadu pomohli. Zamezíte tak riziku dalšího šíření nákazy.

Místní úřady by měly ve spolupráci s odpadovou společností určit způsob a místo, jak tento infekční odpad svážet, kde ho shromažďovat a bezpečně likvidovat. 
 

Jak nakládat s použitými rouškami a respirátory ve firmách 

Jednorázové roušky a respirátory, které používáte na pracovišti, patří mezi osobní ochranné prostředky, u kterých hrozí, že budou kontaminovány infekčním agens. Z těchto důvodů je považujeme za nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností H9 infekčnost.

Platí pro ně obecná pravidla pro nakládání s infekčním odpadem. Doporučená klasifikace tohoto odpadu je pod katalogovým číslem: 15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami.

Jako původci odpadu máte povinnost zajistit bezpečné obaly pro ukládání použitých roušek a respirátorů. Pokud nejsou řádně zabalené nebo jsou uložené v poškozených obalech, nemusí je pracovníci, kteří přepravují odpad k jeho likvidaci, přijmout.
 

Pravidla pro bezpečné ukládání použitých roušek a respirátorů:


Boj s COVID-19 není o individuálních opatřeních, ale o uceleném přístupu. Další vhodné produkty pro ochranu před šířením nákazy najdete v sekci: Prevence proti koronaviru (COVID-19).