Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

 
ÚVODEM

V tomto dokumentu bychom vás rádi informovali o tom, jak a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje a jaká práva v rámci prováděného zpracování můžete uplatnit.

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Společnost HAPPY END CZ, a.s., IČ: 25649761, sídlem Argentinská 772/3, 170 00 Praha 7, Česká republika (dále jen „my“ nebo „Společnost“) je správcem osobních údajů, které nám poskytnete v souvislosti s obchodním vztahem, který mezi vámi jakožto subjektem údajů a Společností vznikl (dále jen „obchodní vztah“).

JAK ZÍSKÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje získáváme přímo od vás, neposkytují nám je třetí strany.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Registrace

Zpracováváme pouze osobní údaje požadované v souvislosti s obchodním vztahem. To zahrnuje vaše kontaktní údaje, zejména jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, případně dodací a fakturační adresu. Osobní údaje, které požadujeme při registraci, zpracováváme za účelem usnadnění a urychlení práce při vyplňování objednávek a pro zajištění jejich přehledné a vámi dostupné správy.

Údaje evidujeme po dobu trvání registrace, na základě naší smluvní povinnosti. Registraci můžete zrušit odesláním e-mailu na happyend@happyend.cz.

Zpracování spojené s obchodním vztahem

Zpracováváme pouze osobní údaje požadované v souvislosti s obchodním vztahem, zejména pro zpracování objednávek, nabídek nebo smluv a při obchodní komunikaci. Takové zpracování zahrnuje vaše identifikační, kontaktní a platební údaje, zejména jméno a příjmení, název právního subjektu, jehož jménem jednáte, e-mailovou adresu, telefonní číslo, poštovní a fakturační adresu, číslo účtu a příslušnou částku. V případě nezbytnosti a také pokud nám tyto údaje poskytnete, budeme zpracovávat vaše pracovní zařazení, druh a číslo dokladu prokazujícího oprávnění k výkonu dané podnikatelské činnosti a zápis v příslušném rejstříku včetně údajů v něm obsažených a dále pak údaje nezbytné k ochraně práv Společnosti, zejména data o obchodní spolehlivosti, pohledávky a dluhy očekávané nebo vzniklé v souvislosti s obchodní činností.

Společnostem, které zajišťují přepravu objednaného zboží, předáváme doručovací údaje (jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail) za účelem doručení objednaného zboží.

Údaje evidujeme po dobu trvání smluvního vztahu nebo až 10 let po jeho skončení na základě naší smluvní a zákonné povinnosti.

Obchodní sdělení

Zasílat obchodní sdělení našim zákazníkům, považujeme za náš oprávněný zájem. Pokud našim zákazníkem nejste, vyžadujeme udělení vašeho souhlasu. Obchodní sdělení zasíláme na váš e-mail nejdéle po dobu 3 let ode dne udělení souhlasu (není-li souhlas v dané době obnoven), nejdéle však do doby odhlášení se z jejich odběru. Odhlásit se můžete automatizovaně prostřednictvím každého zaslaného obchodního sdělení. Údaje potřebné pro zasílání obchodních sdělení (nejde-li o zpracování spojené s obchodním vztahem) evidujeme po dobu 3 let od ukončení jejich zasílání.

Cookies

Na našem webu používáme soubory cookies pro zajištění jeho plné funkčnosti, ke statistickým účelům, personalizaci a také k cílení reklamy. Takové zpracování považujeme za náš oprávněný zájem. Jejich používání můžete omezit nebo blokovat v nastavení svého prohlížeče.

VAŠE PRÁVA

Máte právo požadovat od nás přístup k vašim osobním údajům, máte právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, případně právo vznést námitky proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost dat, všechna v rozsahu dle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. Máte právo požádat o kopii osobních údajů, které o vás uchováváme. Budete-li nás žádat o kopii vašich osobních údajů opakovaně, můžeme za to požadovat přiměřený poplatek.

V případě, že se rozhodnete některého z výše uvedených práv využít, zašlete nám jasný popis požadavku včetně příslušných osobních údajů. Uveďte své jméno a příjmení, právní subjekt, který jste zastupoval/a. Pro ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem můžeme vyžadovat dodatečné informace.

Máte-li nějaké obavy ohledně způsobu, jakým jsou vaše osobní údaje zpracovávány, nebo chcete podat stížnost na to, jak jsme vaše osobní údaje zpracovávali, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese happyend@happyend.cz. Pokud nejste spokojení s naší odpovědí nebo se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, máte právo si stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

ZMĚNY TÉTO INFORMACE

Tato informace o zpracování osobních údajů byla naposledy aktualizována v únoru 2023.

HAPPY END CZ, a.s.