Co na to odborníci?


Do nařízení vlády č. 375/2017 Sb., paragrafu 7, byla přidána možnost používat bezpečnostní značky, pokud jsou v souladu s ČSN EN ISO 7010. Znamená to, že se ČSN EN ISO 7010 stala právně závaznou, a pokud ano, rozšiřuji se tím povinnosti oproti stavu před účinností nařízení vlády č. 375/2017 Sb.?

V nařízení vlády č. 375/2017 Sb. je v § 7 proti předchozímu nařízení přidáno: bezpečnostní značky, jejichž vyobrazení a význam odpovídá požadavkům české technické normy na registrované bezpečnostní značky11, lze používat jako bezpečnostní značky podle tohoto nařízení vlády, i když nejsou v příloze k tomuto nařízení vlády vyobrazeny. Tento dodatek znamená, že mohou být používány i jiné bezpečnostní značky, než uvádí příloha nařízení vlády č. 375/2017 Sb., pokud budou odpovídat požadavkům technické normy ČSN EN ISO 7010 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. Registrované bezpečnostní značky (viz odvolávka 11). Norma je platná od prosince 2012. Uvedená norma je závazná pro zhotovení bezpečnostních značek, pro nic dalšího. Proti nařízení vlády uvádí norma další podrobnosti pro návrh a provedení bezpečnostních značek.

Ing. Miloslav Kočí

Je nutné měnit bezpečnostní značky na budovách, které jimi byly opatřeny před účinností tohoto nařízení, tzn. před 28. 11. 2017?

 Dříve umístěné bezpečnostní značky musí být podle § 2 odstavce 5 nařízení vlády č 375/2017 Sb. udržované a kontrolované, aby zůstal zachován jejich původní vzhled. Pokud se vzhled bezpečnostních značek změní, musí být značky nahrazeny novými.

Ing. Miloslav Kočí

Jaké byly hlavní důvody pro vydání nového nařízení vlády č. 375/2017 Sb.?

Důvodem vydání nového nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, byla nezbytnost splnit legislativní závazky vyplývající pro Českou republiku z jejího členství v Evropské Unii. Bylo potřeba zajistit úplnou transpozici:

  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU ze dne 26. února 2014, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a

  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Potřeba legislativních změn v oblasti značek, značení a zavedení signálů nemohla být realizována novelou dosavadního nařízení vlády č. 11/2002 Sb., protože…

Kompletní odpověď od JUDr. Anny Janákové najdete na: bozpprofi.cz

 
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.