8 největších výhod polyetylenových nádob


 

Kdy použít ocelovou vanu a kdy polyetylenovou?

Pokud jste někdy vybavovali svůj provoz záchytnými vanami, zřejmě jste tuto otázku řešili. Většinou se člověk může řídit jednoduchou metodou, kdy uskladňuje látku v takovém materiálu, ve kterém je mu výrobcem dodána.

V případě hořlavých látek je vhodné použít nádoby a záchytné vany z kvalitní oceli. Avšak k bezpečnému skladování chemikálií, zejména žíravých látek, doporučujeme použít plastové nádoby a vany vyrobené z kvalitního polyetylenu. 

Abychom vám usnadnili rozhodování, seřadili jsme pro vás 8 největších výhod polyetylenových van a zároveň jsme pro vás vybrali 3 nejoblíbenější plastové nádoby.

Polyetylenové palety a vany

Záchytná paleta pro dva sudyZáchytná paleta pro čtyři sudy

 

Další plastové nádoby a záchytné vany naleznete zde.

 

Zásady pro uskladnění nebezpečných kapalin

- Pečlivě a v souladu s platnou legislativou zpracujte zásady a způsob, jakým evidujete, označujete a skladujete chemické látky a jak s nimi nakládáte

- Pro případ havárie nebo provozní nehody vypracujte havarijní plán

- Vyberte vhodný skladovací prostor, který je možné uzamknout

- Stanovte odpovědné osoby, které mají právo nakládat s nebezpečnými látkami

- Omezte počet lidí, kteří mají k nebezpečným látkám přístup

- Evidujte přístup k uskladněným látkám, manipulaci a pohyb s nimi

- Jasně identifikujte vlastnosti dané kapaliny a případná rizika spojená s jejím používáním

- Vyberte vhodnou nádobu, obal či záchytnou vanu, které vyhovují typu dané látky a jejím nebezpečným vlastnostem

- Nebezpečné látky skladujte odděleně podle jejich vlastností a zamezte tomu, aby se dostaly do kontaktu s jinými látkami a mísily se s nimi

- Řádně označte obaly a nádoby, ve kterých látky uchováváte, a také místo, kde jsou uskladněny

- Chraňte uskladněné látky před působením okolního prostředí – vlhkost, sluneční záření, teplota a povětrnostní faktory

- V případě hořlavých a výbušných látek zamezte kontaktu se zápalným či výbušným zdrojem

- Vybavte pracoviště vhodnými lékárničkami včetně výplachu očí

- Na vhodných místech umístěte havarijní soupravy, které v případě nehody umožní pohotový zásah

- Zajistěte bezpečnou a odbornou likvidaci nebezpečných odpadů

 

Legislativní požadavky:

- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (Chemický zákon) – obecně upravuje práva a povinnosti při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, uvádění na trh, balení, označování, vývozu a dovozu chemických látek a směsí

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, upravuje obecné podmínky pro skladování nebezpečných chemických látek a směsí – § 44a a § 44b stanovují jak základní povinnosti pro nakládání a skladování vysoce toxických látek, tak i způsobilost odpovědných osob

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (Vodní zákon) – § 39 upravuje manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a jejich skladování zejména ve vztahu k nebezpečí toho, že proniknou do povrchových a podzemních vod či kanalizací

- Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

- Nařízení CLP č. 1272/2008 o klasifikaci, označení a balení látek a směsí

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky zdraví při práci – hlava III upravuje podmínky ochrany zdraví při práci s nebezpečnými chemickými faktory

- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování následků

Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.