Sorbenty a naplňování legislativních požadavků

Sorbenty a naplňování legislativních požadavků


Sorpční prostředky patří k nezbytné výbavě průmyslových provozů, ale i složek integrovaného záchranného systému. Jejich používání přispívá k lepší prevenci a likvidaci havárií. Zároveň pomáhají k naplňování legislativních požadavků v oblasti BOZP. Zde najdete stručný přehled příslušných zákonů.

 

Sorpční prostředky neboli sorbenty řeší zejména únik nebezpečných kapalin. Umožňují rychlý zásah, což vede k minimalizaci škod a ničivých následků havárií. Zároveň brání jejich dalšímu šíření. Přispívají tak k ochraně zdraví pracovníků, životního prostředí a majetku. Sorbenty jsou často i preventivním prostředkem k předcházení úniku kapalin. Proto jejich používání navazuje na legislativu, která upravuje oblast bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP):

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce – část V Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hlava I. Předcházení ohrožení života a zdraví při práci: § 101, § 102 (zejména body: 1., 3., 5., 6.)

  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – hlava II Péče o životní a pracovní podmínky: § 44a se týká zejména nakládání s chemikáliemi

  • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – hlava I Požadavky na pracoviště a pracovní prostředky, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizace práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky – § 2, § 3; hlava II Předcházení ohrožení života a zdraví – § 7

  • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – § 3

 

Ochrana životního prostředí (ekologie):

  • Směrnice 2000/60/ES o ochraně vody a nakládání s vodními zdroji

  • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí – Zásady ochrany životního prostředí, Povinnosti při ochraně životního prostředí, Odpovědnost za porušení povinností při ochraně životního prostředí

  • Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě – část I Předcházení a náprava ekologické újmy, hlava II Povinnost k předcházení ekologické újmě a k její nápravě – § 3, § 7

  • Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – § 39 Závadné látky, § 41 Povinnosti při havárii

  • Vyhláška 175/2011 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu – § 9 Bezprostřední odstraňování příčin havárie, § 10 Zneškodňování havárie, § 11 Odstraňování následků havárie

Další články z kategorie BEZPEČNOST

Investice do BOZP: Vyplatí se vám?

Je to třaskavé téma. Zvláště manažeři malých a středních firem často považují investice do zvyšování bezpečnosti a komfortu zaměstnanců za zbytečně utracené peníze. Mají pravdu?

Pokračovat ve čtení
ABUS: Děláme ze světa o trochu bezpečnější místo

Od letošního června se na českém trhu stává HAPPY END významným distributorem zabezpečovacích systémů společnosti ABUS. Jaké mají výhody tyto zabezpečovcí systémy, na to jsme se zeptali Jense Hentschela, Sales Area Managera pro EU a Blízký východ. 

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.