Rozhovor s Robertem Křepinským

Rozhovor s Robertem Křepinským


Nejen o legislativních novinkách a plánovaných změnách v BOZP jsme hovořili s Robertem Křepinským, inspektorem bezpečnosti práce a členem Rady vlády ČR pro BOZP.

V roce 2017 došlo k několika novelizacím v oblasti pracovnělékařských služeb. Co se změnilo?

Zásadní změnou byla novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, která vyšla pod č. 202/2017 Sb. a je účinná od 1. 11. 2017. Díky ní:

 1. zjednodušil se postup při vydávání lékařských posudků,

 2. snížila se zátěž pro posuzované osoby i poskytovatele zdravotních služeb, a to hlavně při obstarávání výpisů ze zdravotnické dokumentace,

 3. je možné nahradit výpis ze zdravotnické dokumentace potvrzením o nezměněném zdravotním vztahu, nebo výpis ve stanovených případech vyžadovat,

 4. mohou se posuzované osoby i zaměstnavatelé vzdát práva na přezkoumání posudku a urychlit tak jeho právní účinnost, což bude vhodné zejména u vstupní prohlídky,

 5. je možné využít vymezené pracovnělékařské služby i u jiného poskytovatele, než se kterým má zaměstnavatel uzavřenou smlouvu,

 6. byla prodloužena lhůta pro vypracování lékařského posudku a předání žádosti o jeho přezkoumání na příslušný správní orgán. Toto se týká jiných posudků, než těch, které posuzují zdravotní způsobilost k práci,

 7. řeší se právní účinky lékařských posudků u agenturních zaměstnanců.

 

Na tuto novelu pak navazuje novela prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb. Ta vyšla pod č. 436/2017 Sb., s účinností od 15. 12. 2017, a zejména upravuje vstupní, periodické a výstupní prohlídky. Určuje, kdy nemusíte žádat o vydání výpisu ze zdravotnické dokumentace, a stanovuje lhůtu pro provedení mimořádné prohlídky při přerušení výkonu práce. Dále se touto novelou vyřešil vztah mezi mimořádnou a periodickou prohlídkou při jejich souběhu, doplnila se lhůta periodické prohlídky při noční práci a stanovily se náležitosti potvrzení o výstupní prohlídce.

 

Došlo v této oblasti k dalším legislativním změnám?

Ano, došlo. Za velmi důležité zejména považuji:

 • Zákon č. 65/2017, o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Účinnost od 31. 5. 2017.

 • Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Účinnost od 1. 1. 2018.

 • Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Účinnost od 1. 1. 2018.

 • Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Účinnost od 28. 11. 2017.

Co nás čeká v roce 2018?

Pravděpodobně se dokončí práce na zákonné úpravě bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, a to včetně prováděcích nařízení vlády. Těmi se určí vyhrazená tlaková, zdvihací, elektrická a plynová zařízení a stanoví se podmínky jejich bezpečnosti. Ruku v ruce s tím by měla jít i právní úprava odborné způsobilosti v elektrotechnice. Nejspíš se také dokončí významná novela nařízení vlády č. 361/2017 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Všechno se samozřejmě bude odvíjet od fungování nové vlády a jejích priorit, Parlamentu ČR, ale i jiných institucí, například Rady vlády pro BOZP. Zajímavé bude také sledovat přípravu zákonné úpravy pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů za škodu při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání.

 

Souvisí pořádek a čistota s už zmiňovanou bezpečností práce?

Ano. Jsou dokonce základním článkem prevence. Tam, kde důležitost pořádku a čistoty chápe nejen zaměstnavatel, ale i sami zaměstnanci, je úrazovost nižší a přístup zaměstnanců k BOZP, ale i samotné práci lepší.  

 

S pořádkem a dobrou organizací práce souvisí i zavádění metody 5S. Co si o této metodě myslíte? 

Metoda 5S je dobrou cestou, jak vytvořit a především udržet čisté, organizované a bezpečné pracoviště. Dá se využít všude, tedy nejen ve výrobních firmách. Její uplatnění ale musíte vysvětlit, jít příkladem a nezavádět ji jen proto, že ji někdo chce. Ostatně veškerá kritika této metody je spojena s jejím nepochopením a direktivním nařizováním.

Proto je třeba o ní se zaměstnanci a jejich vedoucími mluvit a zaměstnance zbytečně netrápit přehnanou administrativou. Můžete také požádat o rady jinou firmu, která už má s touto metodou zkušenost. A jak už jsem říkal: Vše okolo bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci má stát na jasných a srozumitelných předpisech a pokynech, osobním příkladu, vzájemné komunikaci a pořádku.   

 

Lidé vás většinou znají z různých konferencí a školení jako odborníka, který o bezpečnosti práce dokáže srozumitelně a zajímavě mluvit. Ale ne každý ví, že jste i talentovaný muzikant. Nemáte někdy chuť změnit profesi?

Děkuji za kompliment. Hudba pro mě ale vždycky byla relaxem, útěkem do jiného světa a velkým koníčkem. Nedovedu si představit, že by se z toho pro mě stalo zaměstnání. Ztratil bych tím svoji svobodu, a tu já mám velmi rád.

 


Robert Křepinský

 • Svazový inspektor bezpečnosti práce

 • Člen Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR

 • Předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP

 • Předseda Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů v pracovním prostředí při Radě vlády pro BOZP

 • Člen skupiny expertů v oblasti BOZP při ČMKOS

 • Odborný poradce Pracovního týmu pro bezpečnost práce Rady hospodářské a sociální dohody České republiky

 

Další články z kategorie BEZPEČNOST

Víte, k čemu je defibrilátor?

Jen v EU kvůli selhání srdce zemře asi půl milionu lidí ročně. A z toho 40 % tvoří lidé ve věku 25 a 40 let! Co se vlastně děje během zástavy srdce? Jak v takové situace pomáhá defibrilátor a jak jej správně použít?

Pokračovat ve čtení
I ještěrky hrají basketbal. Nevěříte? Přesvědčte se!

Kdo měl možnost zavítat 8. září na pražskou Letenskou pláň, mohl být svědkem neobvyklé podívané.

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.