Robert Křepinský: Metoda 5S se dá využít všude

Robert Křepinský: Metoda 5S se dá využít všude


Nejen o legislativních novinkách a plánovaných změnách v BOZP jsme hovořili s Robertem Křepinským, inspektorem bezpečnosti práce a členem Rady vlády ČR pro BOZP.

V roce 2017 došlo k několika novelizacím v oblasti pracovnělékařských služeb. Co se změnilo?

Zásadní změnou byla novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, která vyšla pod č. 202/2017 Sb. a je účinná od 1. 11. 2017. Díky ní:

 1. zjednodušil se postup při vydávání lékařských posudků,

 2. snížila se zátěž pro posuzované osoby i poskytovatele zdravotních služeb, a to hlavně při obstarávání výpisů ze zdravotnické dokumentace,

 3. je možné nahradit výpis ze zdravotnické dokumentace potvrzením o nezměněném zdravotním vztahu, nebo výpis ve stanovených případech vyžadovat,

 4. mohou se posuzované osoby i zaměstnavatelé vzdát práva na přezkoumání posudku a urychlit tak jeho právní účinnost, což bude vhodné zejména u vstupní prohlídky,

 5. je možné využít vymezené pracovnělékařské služby i u jiného poskytovatele, než se kterým má zaměstnavatel uzavřenou smlouvu,

 6. byla prodloužena lhůta pro vypracování lékařského posudku a předání žádosti o jeho přezkoumání na příslušný správní orgán. Toto se týká jiných posudků, než těch, které posuzují zdravotní způsobilost k práci,

 7. řeší se právní účinky lékařských posudků u agenturních zaměstnanců.

Na tuto novelu pak navazuje novela prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb. Ta vyšla pod č. 436/2017 Sb., s účinností od 15. 12. 2017, a zejména upravuje vstupní, periodické a výstupní prohlídky. Určuje, kdy nemusíte žádat o vydání výpisu ze zdravotnické dokumentace, a stanovuje lhůtu pro provedení mimořádné prohlídky při přerušení výkonu práce. Dále se touto novelou vyřešil vztah mezi mimořádnou a periodickou prohlídkou při jejich souběhu, doplnila se lhůta periodické prohlídky při noční práci a stanovily se náležitosti potvrzení o výstupní prohlídce.

 

Došlo v této oblasti k dalším legislativním změnám?

Ano, došlo. Za velmi důležité zejména považuji:

 • Zákon č. 65/2017, o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Účinnost od 31. 5. 2017.

 • Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Účinnost od 1. 1. 2018.

 • Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Účinnost od 1. 1. 2018.

 • Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Účinnost od 28. 11. 2017.

Co nás čeká v roce 2018?

Pravděpodobně se dokončí práce na zákonné úpravě bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, a to včetně prováděcích nařízení vlády. Těmi se určí vyhrazená tlaková, zdvihací, elektrická a plynová zařízení a stanoví se podmínky jejich bezpečnosti. Ruku v ruce s tím by měla jít i právní úprava odborné způsobilosti v elektrotechnice. Nejspíš se také dokončí významná novela nařízení vlády č. 361/2017 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Všechno se samozřejmě bude odvíjet od fungování nové vlády a jejích priorit, Parlamentu ČR, ale i jiných institucí, například Rady vlády pro BOZP. Zajímavé bude také sledovat přípravu zákonné úpravy pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů za škodu při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání.

 

Souvisí pořádek a čistota s už zmiňovanou bezpečností práce?

Ano. Jsou dokonce základním článkem prevence. Tam, kde důležitost pořádku a čistoty chápe nejen zaměstnavatel, ale i sami zaměstnanci, je úrazovost nižší a přístup zaměstnanců k BOZP, ale i samotné práci lepší.  

 

S pořádkem a dobrou organizací práce souvisí i zavádění metody 5S. Co si o této metodě myslíte? 

Metoda 5S je dobrou cestou, jak vytvořit a především udržet čisté, organizované a bezpečné pracoviště. Dá se využít všude, tedy nejen ve výrobních firmách. Její uplatnění ale musíte vysvětlit, jít příkladem a nezavádět ji jen proto, že ji někdo chce. Ostatně veškerá kritika této metody je spojena s jejím nepochopením a direktivním nařizováním.

Proto je třeba o ní se zaměstnanci a jejich vedoucími mluvit a zaměstnance zbytečně netrápit přehnanou administrativou. Můžete také požádat o rady jinou firmu, která už má s touto metodou zkušenost. A jak už jsem říkal: Vše okolo bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci má stát na jasných a srozumitelných předpisech a pokynech, osobním příkladu, vzájemné komunikaci a pořádku.   

 

Lidé vás většinou znají z různých konferencí a školení jako odborníka, který o bezpečnosti práce dokáže srozumitelně a zajímavě mluvit. Ale ne každý ví, že jste i talentovaný muzikant. Nemáte někdy chuť změnit profesi?

Děkuji za kompliment. Hudba pro mě ale vždycky byla relaxem, útěkem do jiného světa a velkým koníčkem. Nedovedu si představit, že by se z toho pro mě stalo zaměstnání. Ztratil bych tím svoji svobodu, a tu já mám velmi rád.

 


Robert Křepinský

 • Svazový inspektor bezpečnosti práce

 • Člen Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR

 • Předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP

 • Předseda Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů v pracovním prostředí při Radě vlády pro BOZP

 • Člen skupiny expertů v oblasti BOZP při ČMKOS

 • Odborný poradce Pracovního týmu pro bezpečnost práce Rady hospodářské a sociální dohody České republiky

 

Další články z kategorie BEZPEČNOST

Jak jsme pro ArcelorMittal našli efektivní řešení

Každý den dojde v Česku k více než 120 pracovním úrazům a každý měsíc v práci zemře zhruba 8 lidí. Většině těchto tragédií se přitom dá předejít. 

Pokračovat ve čtení
BOZP v roce 2019: Čerstvý vítr z HAPPY ENDU

Jak jsme si v praxi poradili s některými legislativními změnami? A co nás čeká v bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovištích v příštím roce? O tom jste se mohli dozvědět na listopadové konferenci BOZP v roce 2019.

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.