Od června značení chemických směsí pouze podle CLP

Od června značení chemických směsí pouze podle CLP


K datu 1. 6. 2017 skončilo přechodné období pro klasifikaci, značení a balení chemických směsí podle původní směrnice 67/548/EHS (DSD) o nebezpečných látkách a 1999/45/ES (DPD) o nebezpečných přípravcích. Co to pro vás znamená a jaké jsou dopady v praxi?

V praxi to znamená, že po tomto datu musí být chemické směsi značeny výhradně podle nařízení CLP (nařízení ES č. 1272/2008 o klasifikaci, označení a balení látek a směsí).

Abychom se vyhnuli případným sankcím a postihům je na místě zkontrolovat veškeré zásoby a případně stáhnout z oběhu produkty, které mají staré značení. Důležitým krokem je uvést do souladu obsah bezpečnostního listu a etikety tak, aby obojí splňovalo aktuální zákonné požadavky. Platnou legislativou, podle které by měly být bezpečnostní listy vyhotoveny, je směrnice 2015/830/ES, která novelizovala směrnici 453/2010/EU.

 

Co stálo za touto změnou?

Motivací pro rozsáhlejší úpravu byla snaha sjednotit systém nakládání a značení chemikálií na celosvětové úrovni, protože chemické látky, zvláště pak ty, které jsou označeny jako nebezpečné, představují určitá rizika s ohledem na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel. V roce 2002 výbor expertů OSN poprvé představil nový Globálně harmonizovaný systém (GHS). Jeho povinné používání v zemích EU bylo zavedeno prostřednictvím nařízení ES č.1272/2008 (známé také jako „nařízení CLP“).

 

Co nového CLP přineslo?

Místo dřívějších symbolů nebezpečnosti CLP používá piktogramy – grafické kompozice ve tvaru kosočtverce s červenými okraji. Na rozdíl od předchozích předpisů se vztahuje na třídy nebezpečnosti, které zahrnují jednu nebo více kategorií nebezpečí. Dále obsahuje dvě varování „Nebezpečí“ a „Varování“ jako indikace významnosti. Věty R a S, které byly dříve používány, nahradily věty H a P. Navíc CLP používá doplňkové informace o bezpečnosti tzv. EUH věty, které nejsou součástí GHS.

 

Jak má být dnes látka či směs označena?

  • Výstražné symboly nebezpečnosti
  • Signální slova – slovo označující příslušnou úroveň nebezpečnosti za účelem varování před možným nebezpečím. 2 úrovně: „nebezpečí“ – označuje závažnější kategorie nebezpečnosti a „varování“ – označuje méně závažné kategorie nebezpečnosti
  • Standardní věty o nebezpečnosti, tzv. H-věty, nahrazující dřívější R-věty (např. H200 – Nestabilní výbušnina)
  • Pokyny pro bezpečné zacházení, tzv. P-věty, nahrazují dřívější S-věty (např. P222 – Zabraňte styku se vzduchem)
  • V případě potřeby doplňující informace o bezpečnosti, tzv. EUH věty (např. EUH 014 – Prudce reaguje s vodou)
  • Označení výrobku
  • Informace o dodavateli

Další články z kategorie EKOLOGIE

Co na to odborník: Nastavte skladování chemikálií víceúrovňovým systémem

Jak skladovat chemikálie bezpečně a efektivně? Na to jsme se zeptali Ing. Evy Butzke, odbornice na skladování chemických látek a směsí společnosti HAPPY END.

Pokračovat ve čtení
Skladování kapalin a související legislativa

Stručný přehled zákonů, nařízení, vyhlášek a norem v oblasti skladování kapalin.

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.