Ochrana osobních údajů
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR")

 

ÚVODEM

V tomto dokumentu bychom Vás rádi informovali o tom, jak a pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje, a informovali Vás o Vašich právech podle platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

 

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Společnost, HAPPY END CZ, a.s., IČ: 25649761, sídlem Argentinská 772/3, 170 00 Praha 7, Česká republika (dále jen „my“ nebo „Společnost“), je správcem osobních údajů, které nám poskytnete v souvislosti s obchodním vztahem, který mezi Vámi jakožto subjektem údajů a Společností vznikl (dále jen „obchodní vztah“).

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme pouze osobní údaje požadované v souvislosti s obchodním vztahem. To zahrnuje Vaše kontaktní údaje, zejména jméno a příjmení, název subjektu, pod jejímž jménem vystupujete, Vaše pracovní zařazení a pozici, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a další kontaktní údaje, Váš podpis, dále informace o obchodní činnosti subjektu, jehož jménem vystupujete, druh a číslo dokladu prokazujícího oprávnění k výkonu dané podnikatelské činnosti a zápis v příslušném rejstříku včetně údajů v něm obsažených, platební údaje, zejména číslo účtu a příslušnou částku, a dále pak údaje nezbytné k ochraně práv Společnosti, zejména data o obchodní spolehlivosti, pohledávky a dluhy očekávané nebo vzniklé v souvislosti s obchodní činností.

 

JAK ZÍSKÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, zejména při zahájení obchodní komunikace, účastí ve výběrovém nebo poptávkovém řízení Společnosti, případně přijetím objednávky Společnosti, předáním nabídky za účelem případného budoucího obchodu z Vaší strany či jiným obvyklým způsobem. Osobní údaje nezískáváme od třetích osob.

 

JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje používáme výhradně za účelem sjednání a uzavření obchodního vztahu, k obchodní komunikaci, ke splnění veškerých závazků z obchodního vztahu.

 

KDE ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje bude Společnost uchovávat a zpracovávat v rámci Evropského hospodářského prostoru.

 

S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout poskytovatelům služeb (např. Poskytovatelům cloudu, spedičním firmám apod.) v České republice či v zahraničí, aby zpracovali Vaše osobní údaje v našem zastoupení a v souladu s našimi pokyny. V tomto případě si ponecháme kontrolu nad Vašimi osobními údaji.

V jiných případech nebudou mít žádné třetí strany přístup k Vašim osobním údajům, pokud neexistuje právní povinnost nebo nám k tomu neudělíte povolení.

 

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ DATA?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytnou dobu, tj. zejména po dobu trvání obchodního vztahu, nejdéle po dobu 10 let od konce roku, v němž došlo k ukončení tohoto vztahu. Dále budeme uchovávat Vaše osobní údaje po dobu, kdy to bude nezbytné pro obhajobu nebo uplatnění právních nároků Společnosti nebo po dobu nezbytnou pro splnění zákonných povinností.

 

VAŠE PRÁVA

Máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, máte právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, případně právo vznést námitky proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost dat, všechna v rozsahu dle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. Máte právo požádat o kopii osobních údajů, které o Vás uchováváme. Budete-li nás žádat o kopie Vašich osobních údajů opakovaně, můžeme za to požadovat přiměřený poplatek.

V případě, že se rozhodnete některého z výše uvedených práv využít, zašlete nám jasný popis požadavku včetně příslušných osobních údajů, uveďte své jméno a příjmení, kontaktní údaje a datum narození jako důkaz totožnosti na e-mailovou adresu uvedenou níže. Pro ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem můžeme vyžadovat dodatečný důkaz totožnosti.

Máte-li nějaké obavy ohledně způsobu, jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, nebo chcete podat stížnost na to, jak jsme zpracovávali Vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese happyend@happyend.cz. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete si stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

ZMĚNY TÉTO INFORMACE

Tato informace o zpracování osobních údajů byla naposledy aktualizována v květnu 2018.

 

HAPPY END CZ, a.s.

 

 

Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.