Novela NV č. 361/2017 Sb.: Co na to odborníci?

Novela NV č. 361/2017 Sb.: Co na to odborníci?


V průběhu roku 2018 by mělo dojít k novelizaci NV č. 361/2017 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Proč k této novelizaci dochází a co nového přinese?

Odpovídá Mgr. Pavel Fošum...

 

Otázka:

V průběhu roku 2018 by mělo dojít k novelizaci NV č. 361/2017 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Proč k této novelizaci dochází a co nového přinese?

 

Odpověď: 

V současné době Ministerstvo zdravotnictví pracuje ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem na návrhu novely tohoto nařízení vlády a to již primárně z důvodu transpozice směrnice Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanovují čtvrtý seznam limitních hodnot expozice na pracovišti, podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU.

Dále předpokládáme, že předmětem této navrhované novely nařízení vlády může být i transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2398, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/2398 je první ze tří připravovaných novel této směrnice vycházející z balíčku Evropské unie upravující právní předpisy na ochranu zdraví zaměstnanců.

Směrnice Komise (EU) 2017/164 do českého právního řádu zavádí či upravuje limitní hodnoty pro např. mangan, nitroglycerin, chlorid uhličitý, amitrol, kyselinu octovou, kyanovodík (jako kyanid), kyanid draselný a sodný, oxid vápenatý, hydroxid vápenatý, butanedion, oxid uhelnatý, vápenatý, siřičitý a dusnatý, hydroxid lithný methylenchlorid, dichlormethan, vinylidenchlorid, bisfenol A, 1,1 Dichlorethylen. 

Obecně lze uvést, že předmětem novely nařízení vlády č. 361/2007 Sb., jsou technické úpravy navazující zejména na část nařízení upravující chemickou oblast. Konkrétněji: bude navrhována úprava terminologie či pojmů, které v praxi nepůsobí jednoznačně a vyvolávají diskuse, které bylo nutno překlenout výklady, popřípadě umožňují odlišný výklad. Předmětem návrhu novely je specifikace podstatných výrazů, které opět v praxi vyvolávaly diskuse, popřípadě nařízení dosud neposkytovalo jejich jednoznačné vysvětlení. Příkladem je možné uvést pojem trvalá práce, práce krátkodobá, kontrolované pásmo, chemický faktor. 

Předkladatel dále navrhne zrušení ustanovení § 12a nařízení vlády jelikož rezort školství, mládeže a tělovýchovy vydal prováděcím právním předpisem úpravu nyní řešenou ustanovením § 12a.

Cílem technických úprav návrhu novely je uvedení terminologie nařízení do souladu s předpisy Evropské unie a ostatními platnými národními předpisy. V neposlední řadě se Ministerstvo zdravotnictví ČR chystá navrhnout úpravu problematiky ochrany zdraví zaměstnanců ve vztahu k azbestu

V návaznosti na uvedené, rezort zdravotnictví předkládá úpravu textu nařízení vlády č. 361/2007 Sb., za účelem zjednodušení, zpřesnění a jednoznačného vydefinování konkrétních termínů nařízení vlády, které v praxi způsobovaly prostor pro širší, nejednoznačný až chybný výklad.

Rezort zdravotnictví nařízení vlády č. 361/2007 Sb., považuje za stěžejní součást právního systému České republiky k zajišťování ochrany zdraví zaměstnanců. Tedy, tento právní předpis musí reflektovat aktuální potřeby k zajištění dostatečné ochrany zdraví zaměstnanců.

 


Mgr. Pavel Fošum

 

Vedoucí Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Máte otázky, které se týkají BOZP nebo podnikové ekologie? Pošlete je e-mailem na adresu poradna@happyend.cz. Ve spolupráci s vydavatelstvím Verlag Dashöfer odpoví na vaše dotazy zkušení odborníci.

 

Další články z kategorie LEGISLATIVA

Nové nařízení vlády č. 375/2017 Sb.: Co na to odborníci?

Proč bylo přijato nové nařízení vlády č. 375/2017 Sb. a co přináší?

Odpovídá Ing. Miloslav Kočí a JUDr. Anna Janáková...

 

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.