Lockout - Tagout základní informace

Lockout - Tagout základní informace


Každý rok jsou v Evropské unii tisíce pracovníků zraněny nebo usmrceny při provádění oprav nebo údržby průmyslového vybavení a strojů. Velké množství těchto úrazů je způsobeno nekontrolovaným zapnutím energie. A to přesto, že v Evropě jsou platné předpisy vyžadující vypnutí a zamknutí veškerých energetických zdrojů při provádění údržby nebo oprav strojů.

CO ŘÍKÁ LEGISLATIVA?

Norma EU 89/655 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci mj. stanovuje:

Pokud používání pracovního zařízení může představovat zvláštní riziko pro bezpečnost nebo ochranu zdraví zaměstnanců, přijme zaměstnavatel nezbytná opatření k zajištění toho, aby:

  • bylo používání pracovního zařízení omezeno pouze na osoby pověřené jeho používáním
  • v případě oprav, úprav a údržby nebo obsluhy prováděli tyto práce zvlášť určení zaměstnanci

Údržbářské práce se musí provádět tehdy, pokud je pracovní zařízení vypnuto. Nejde-li to, musí být možné přijmout vhodná ochranná opatření pro provádění těchto prací nebo provádět tyto práce mimo nebezpečné prostory.

 

CO JE LOCKOUT/TAGOUT?

Procedura Lockout Tagout spočívá ve dvou základních krocích:

Lockout - Uzamknout

Procedura Lockout spočívá v umístění speciálního uzávěru a visacího zámku na místo, které je kritické pro zapnutí zdroje energie a to takovým způsobem, aby jasně:

  • INFORMOVALO ostatní uživatele, že na zařízení probíhá oprava/odstávka a zařízení je z tohoto důvodu odpojeno/vypnuto.
  • ZAMEZILO nežádoucí manipulaci se zdrojem energie, která by mohla vést ke zranění či usmrcení osob nebo škodě na majetku.

Tagout - Označit

Nedílnou součástí procedury je označení uzávěru visačkou. Visačka informuje ostatní uživatele, že na zařízení probíhá oprava/odstávka a zařízení je z tohoto důvodu odpojeno/vypnuto. Na visačku lze zapsat informace týkající se odpojení (zodpovědný pracovník, datum dokončení.) Na zadní straně visačky může být umístěn text s popisem kroků, které musí obsluha provést před zapnutím zařízení. Podpisem na visačce je poté potvrzeno, že byly dané kroky provedeny.

 

PROČ POUŽÍVAT LOCKOUT/TAGOUT?

  • bezpečnost práce při opravách, údržbě, odstávkách nebo čištění
  • prevence před zraněním, úrazem
  • prevence před poškozením strojů a zařízení
  • procedura jasně a zřetelně poukazuje na možná rizika v pracovním prostředí

Další články z kategorie BEZPEČNOST

Jak jsme pro ArcelorMittal našli efektivní řešení

Každý den dojde v Česku k více než 120 pracovním úrazům a každý měsíc v práci zemře zhruba 8 lidí. Většině těchto tragédií se přitom dá předejít. 

Pokračovat ve čtení
BOZP v roce 2019: Čerstvý vítr z HAPPY ENDU

Jak jsme si v praxi poradili s některými legislativními změnami? A co nás čeká v bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovištích v příštím roce? O tom jste se mohli dozvědět na listopadové konferenci BOZP v roce 2019.

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.