Jaký právní předpis stanoví zatížení podlah ve skladech?

Jaký právní předpis stanoví zatížení podlah ve skladech?


V souvislosti s tabulkami pro označení nosnosti podlah skladů je uvedeno, že pokud požadovaný údaj o zatížení není v dokumentaci stavby, je nutné tento bezpečnostní údaj zvolit podle tabulek konstrukce stropu nebo podlahy, případně jej nechat spočítat statikem. Zejména jedná-li se o strop, kde předpokládané zatížení bude vyšší než 150 kg/m2 na více než 1/3 plochy, nebo hmotnost jediného břemene přesahuje 500 kg. Mohl bych požádat o informaci, který předpis toto uvádí?

 

V souvislosti s tabulkami pro označení nosnosti podlah skladů je uvedeno, že pokud požadovaný údaj o zatížení není v dokumentaci stavby, je nutné tento bezpečnostní údaj zvolit podle tabulek konstrukce stropu nebo podlahy, případně jej nechat spočítat statikem. Zejména jedná-li se o strop, kde předpokládané zatížení bude vyšší než 150 kg/m2 na více než 1/3 plochy, nebo hmotnost jediného břemene přesahuje 500 kg. Mohl bych požádat o informaci, který předpis toto uvádí?

Odpověď:

Předně je nutno si uvědomit, že v našich podmínkách při skladování dlouhodobě dochází ke zvýšené úrazovosti, a to i nejzávažnější, na které se výrazným způsobem podílí neodpovídající technický stav užitných ploch skladových objektů, jakož i jejich přetěžování. Vedle nerovnosti, zejména ale nevodorovnosti, místních výmolů a výtluků, zdeformovaných či jinak znehodnocených užitných ploch, další příčinu zvýšené úrazovosti vykazované při skladování tvoří zejména přetěžování podlah a podlaží skladových objektů.

To je také důvod, proč bezpečnostní předpisy vždy vyžadovaly ve skladových objektech vyznačení maximálně dovoleného zatížení jejich užitných ploch, a to formou nejvyšší dovolené hmotnosti vztažené na jednotku plochy - v kg/m2. Takovýto požadavek byl obsažen již v někdejším vládním nařízení č. 41/1938 Sb. V současnosti lze uvést nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (viz bod 10.1 přílohy k tomuto nařízení vlády), jakož i ČSN 26 9030 - Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování (viz čl. 4.3.5).

Tazatel uvažuje se stavem, kdy dokumentace stavby neobsahuje údaje o nosnosti podlah skladů, a žádá o radu jak v takovémto případě postupovat. Popsaný stav by měl být ale málo pravděpodobný, neboť by byl v rozporu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Podle citované vyhlášky stavba musí být navržena tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí nemohly způsobit náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části. Z uvedeného požadavku zcela jednoznačně vyplývá, že dokumentace skladů musí obsahovat též údaje o možném zatížení podlah a podlaží.

 
Máte otázky, které se týkají BOZP nebo podnikové ekologie? Pošlete je e-mailem na adresu poradna@happyend.cz. Ve spolupráci s vydavatelstvím Verlag Dashöfer odpoví na vaše dotazy zkušení odborníci.

Další články z kategorie LEGISLATIVA

Co se děje s novým zákonem o odpadech?

Už nějakou dobu se připravuje nový odpadový zákon. V jakém stavu se nachází nyní a co je největší překážkou v jeho prosazení?

 

Pokračovat ve čtení
Co přinese novelizace NV č. 361/2017 Sb.?

V průběhu roku 2018 by mělo dojít k novelizaci NV č. 361/2017 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Proč k této novelizaci dochází a co nového přinese?

 

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.