Co na to odborník: Nosnost podlah ve skladech

Co na to odborník: Nosnost podlah ve skladech


Zajímá vás, kde najdete potřebné informace a zákonné požadavky k nosnosti podlah ve skladě? A proč je uvedení maximálního zatížení podlah důležité? Odpovídá odborník Ing. Antonín Dušátko...

Dotaz:

V souvislosti s tabulkami pro označení nosnosti podlah skladů je uvedeno, že pokud požadovaný údaj o zatížení není v dokumentaci stavby, je nutné tento bezpečnostní údaj zvolit podle tabulek konstrukce stropu nebo podlahy, případně jej nechat spočítat statikem. Zejména jedná-li se o strop, kde předpokládané zatížení bude vyšší než 150 kg/m2 na více než 1/3 plochy nebo hmotnost jediného břemene přesahuje 500 kg. Mohl bych požádat o informaci, který předpis toto uvádí?

 

Odpověď:

Předně je nutné si uvědomit, že v našich podmínkách při skladování dlouhodobě dochází ke zvýšené úrazovosti, a to i nejzávažnější, na které se výrazným způsobem podílí neodpovídající technický stav užitných ploch skladových objektů, jakož i jejich přetěžování. Vedle nerovnosti, zejména ale nevodorovnosti, místních výmolů a výtluků, zdeformovaných či jinak znehodnocených užitných ploch, je další příčinou zvýšené úrazovosti vykazované při skladování zejména přetěžování podlah a podlaží skladových objektů.

To je také důvod, proč bezpečnostní předpisy vždy vyžadovaly ve skladových objektech vyznačení maximálně dovoleného zatížení jejich užitných ploch, a to formou nejvyšší dovolené hmotnosti vztažené na jednotku plochy – v kg/m2. Takovýto požadavek byl obsažen již v někdejším vládním nařízení č. 41/1938 Sb. V současnosti lze uvést nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (viz bod 10.1 přílohy k tomuto nařízení vlády), jakož i ČSN 26 9030 – Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování (viz čl. 4.3.5).

Tazatel uvažuje o stavu, kdy dokumentace stavby neobsahuje údaje o nosnosti podlah skladů, a žádá o radu, jak v takovém případě postupovat. Popsaný stav by měl být ale málo pravděpodobný, neboť by byl v rozporu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Podle citované vyhlášky stavba musí být navržena tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí nemohly způsobit náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části. Z uvedeného požadavku zcela jednoznačně vyplývá, že dokumentace skladů musí obsahovat též údaje o možném zatížení podlah a podlaží.

Pokud se v případě tazatele jedná o dokumentaci současné stavby určené ke skladování, potom je nutné, zejména na jejím zpracovateli vyžádat doplňující údaje o nosnosti podlah, případně též podlaží.

Pro skladování jsou poměrně často využívány též objekty původně určené k jiným provozním účelům. V takovýchto případech mohou být objekty primárně určené pro „lehkou výrobu“, sekundárně využívány též pro „těžší až těžké skladování“. V takovýchto případech je bezpodmínečně nutné, v souladu s ustanovením § 126 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., provést změnové řízení v účelu užívání stavby, v jehož rámci je nutné též řešit nosnosti podlah a podlaží.

 

Ing. Antonín Dušátko


Máte otázky, které se týkají BOZP nebo podnikové ekologie? Pošlete je e-mailem na adresu poradna@happyend.cz. Ve spolupráci s vydavatelstvím Verlag Dashöfer odpoví na vaše dotazy zkušení odborníci.
 
 

Další články z kategorie PORADNA

Co na to odborník: Požadavky na značení palet

Kde najít požadavky na značení palet? Ve spolupráci s vydavatelstvím Verlag Dashöfer vám odpoví Ing. Antonín Dušátko...

Pokračovat ve čtení
Co na to odborník: SEPNO – Nový systém evidence přepravy nebezpečného odpadu

Co nového přináší do praxe nový systém elektronické přepravy nebezpečných odpadů SEPNO? Odpovídá Ing. Petr Šulc...

 

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.