Bezpečné pracoviště: Produkty a legislativa

Bezpečné pracoviště: Produkty a legislativa


Poradíme vám, které produkty vám pomohou vytvořit bezpečné a přehledné pracoviště odpovídající legislativním požadavkům.

Bezpečnostní značení

Pomáhá v prostorové orientaci, informuje o důležitých místech, únikových cestách a nouzových východech i důležitém vybavení. Patří mezi ně také zákazové, příkazové a výstražné značky, díky kterým zaměstnanci vědí, jak se v příslušném prostoru chovat a co jim popřípadě hrozí.

Důležitá legislativa:
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředky
 • Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
 • ČSN ISO 17398 – požadavek na fotoluminiscenční značení

 

Podlahové značení a protiskluzové prostředky

Pomáhají zajistit snadný a bezpečný pohyb zaměstnanců zejména tam, kde se lidé mohou dostat do kolize s technikou – výrobní haly, skladovací prostory apod. Zároveň je ideální, když má značení protiskluzovou úpravu, aby na rizikových místech pomáhalo předcházet úrazům v důsledku pádu.

Důležitá legislativa:
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředky
 • ČSN 26 9030 – Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, manipulaci a bezpečné skladování
 

Ochranné profily, nárazníky a zábrany

Jsou určeny nejen k ochraně výrobních strojů, skladovaného zboží a manipulační techniky, ale hlavně chrání zaměstnance, kteří se v daném prostoru pohybují.

Důležitá legislativa:
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředky
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technického zařízení, přístrojů a nářadí
 • ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
 • ČSN 74 3305 ochranná zábradlí

 

Havarijní soupravy

Jsou neocenitelným pomocníkem ve chvíli, kdy dojde k nějaké provozní nehodě. Obsahují ochranné pomůcky, kvalitní sorpční prostředky a veškeré vybavení, které umožní rychlý a bezpečný zásah. Jsou sestaveny podle typu provozů a individuálních potřeb zákazníků. Splňují zákonné požadavky, které jsou stanoveny v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví zaměstnanců.

Důležitá legislativa:
 • Směrnice 2000/60/ES o ochraně vody a nakládání s vodními zdroji
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 175/2011 Sb., o náležitostech při nakládání se závažnými látkami a náležitostech havarijního plánu

 

Lékárničky

Poskytují včasný a pohotový zákrok, který může výrazně minimalizovat následky zranění. Nicméně velmi záleží na počtu lékárniček, jejich umístění, způsobu použití (mobilní nebo fixní) a na obsahu. Jejich náplň by měla být tvořena na základě dlouhodobého sledování rizik podle druhu pracoviště a konzultována s vhodným lékařem.

Důležitá legislativa:
 • Směrnice Rady EU č. 89/654/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

Skladování kapalin

Vhodné nádoby, obaly, záchytné vany a další prostředky bezpečného skladování kapalin vám pomohou předejít jejich nechtěnému úniku. Správně zvolený způsob skladování nebezpečných chemikálií zajistí nejen bezpečnost a ochranu zdraví, životního prostředí a majetku, ale také vyhoví přísným legislativním požadavkům.

Důležitá legislativa:
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) – obecně upravuje práva a povinnosti při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, uvádění na trh, balení, označování, vývozu a dovozu chemických látek a směsí
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, upravuje obecné podmínky pro skladování nebezpečných chemických látek a směsí – § 44a a § 44b stanovují jak základní povinnosti pro nakládání a skladování vysoce toxických látek, tak i způsobilost odpovědných osob
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) – § 39 upravuje manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a jejich skladování zejména ve vztahu k nebezpečí toho, že proniknou do povrchových a podzemních vod či kanalizací
 • Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
 • Nařízení CLP č. 1272/2008 o klasifikaci, označení a balení látek a směsí
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky zdraví při práci – hlava III upravuje podmínky ochrany zdraví při práci s nebezpečnými chemickými faktory
 • Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

 

Sorpční prostředky / sorbenty

Umožňují rychlý zásah při úniku zejména nebezpečných kapalin, což vede k minimalizaci škod a ničivých následků havárií. Zároveň brání jejich dalšímu šíření. Sorbenty jsou často i preventivním prostředkem k předcházení úniku kapalin. Proto jejich používání navazuje na legislativu, která upravuje oblast bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Důležitá legislativa:
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce – část V Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hlava I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci: § 101, § 102 (zejména body: 1., 3., 5., 6.)
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – hlava II Péče o životní a pracovní podmínky: § 44a se týká zejména nakládání s chemikáliemi
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – hlava I Požadavky na pracoviště a pracovní prostředky, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizace práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky – § 2, § 3; hlava II Předcházení ohrožení života a zdraví – § 7
 • Směrnice 2000/60/ES o ochraně vody a nakládání s vodními zdroji
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí – Zásady ochrany životního prostředí, Povinnosti při ochraně životního prostředí, Odpovědnost za porušení povinností při ochraně životního prostředí
 • Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě – část I Předcházení a náprava ekologické újmy, hlava II Povinnost k předcházení ekologické újmě a k její nápravě – § 3, § 7
 • Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – § 39 Závadné látky, § 41 Povinnosti při havárii
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – § 3
 • Vyhláška 175/2011 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu – § 9 Bezprostřední odstraňování příčin havárie, § 10 Zneškodňování havárie, § 11 Odstraňování následků havárie

 

Protipožární skříně

Zabraňují výbuchu, vzniku a rozšíření požáru, umožňují včasný zásah a poskytují dostatek času pro evakuaci, chrání záchranáře při hašení požáru.

Důležitá legislativa:
 • Obecné povinnosti v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Povinnost provádět roční kontrolní revizi skříní autorizovanou firmou stanovuje vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
 • ČSN EN 14470-1 – Protipožární bezpečnostní skříně

 

Protiúnavové rohože 

Pomáhají předcházet únavě, která je častou příčinou nepozornosti a vzniku pracovních  úrazů. Zároveň poskytují větší komfort pro zaměstnance a snižují riziko muskuloskeletálních nemocí.

Důležitá legislativa:
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

 

Průmyslová zrcadla 

Zlepšují organizaci pracoviště, umožňují lepší přehled a vizuální kontrolu. Zvyšují bezpečnost práce a provozu a pomáhají předcházet nehodám.

Důležitá legislativa:
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí                
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

 

LOCKOUT/TAGOUT

Zajišťuje bezpečnost práce při opravách, údržbě, odstávkách a čištění výrobních strojů a linek. Zavedením systému LO/TO předcházíte zraněním, úrazům a škodám na majetku. Systém jasně vyznačuje rizika a nebezpečí v pracovním prostoru.

Důležitá legislativa:
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Další články z kategorie BEZPEČNOST

Pracovní úrazy a nemoci z povolání vyjdou firmy na miliardy. Často se jim ale dá předcházet.

476 miliard eur. Na tolik vyjdou každý rok zaměstnavatele v Evropské unii nemoci z povolání a pracovní úrazy.

Pokračovat ve čtení
Co na to odborník: Nastavte skladování chemikálií víceúrovňovým systémem

Jak skladovat chemikálie bezpečně a efektivně? Na to jsme se zeptali Ing. Evy Butzke, odbornice na skladování chemických látek a směsí společnosti HAPPY END.

Pokračovat ve čtení
Tento web používá cookies
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům.