Prevence úrazů při údržbě: Lockout Tagout!

Bezpečnost
Prevence úrazů při údržbě: Lockout Tagout!

Při údržbě a opravě strojů a technických zařízení dochází k vážným a často i zbytečným pracovním úrazům. Hlavní roli hraje selhání lidského faktoru. Možná to znáte sami. Přijdete na pracoviště, chcete zapnout stroj, ale ve stejnou chvíli, aniž byste to věděli, váš kolega provádí údržbu. Jen o vlásek unikne vážnému zranění. Ne vždy to ale má šťastný konec. A právě nebezpečí při údržbě a opravě strojních zařízení řeší systém Lockout Tagout (Uzamknout – Označit).

Co je systém Lockout Tagout?

Mnozí si pod pojmem Lockout Tagout (LOTO) vybaví nejrůznější zámky. Ty k systému neodmyslitelně patří, ale jsou jen jeho nástrojem. LOTO je označení pro komplexní systém chování zaměstnanců před začátkem údržby, při jejím provádění a po jejím ukončení.

Zjednodušeně řečeno systém LOTO zajišťuje, aby byly před zahájením údržby zařízení odpojeny všechny přívody energií a médií, které můžou způsobit úraz. Takto odpojené přívody se uzamknou a označí. Přívody nesmí být možné opětovně připojit bez vědomí zaměstnance, který provádí údržbu.

 

Systém Lockout Tagout se skládá z několika hlavních částí:

 • vyhodnocení rizik jednotlivých zařízení,

 • příprava jednotlivých zařízení pro aplikaci systému,

 • stanovení pravidel LOTO pro všechny kroky údržby zařízení,

 • seznámení zaměstnanců s nastaveným systémem,

 • vyžadování dodržování systému,

 • sledování účinnosti a dodržování systému.

Zavedení systému LOTO je náročný a odborný proces. Vždy je proto lepší obrátit se v tomto směru na odborníky, kteří dokážou vhodně poradit nejen s organizačním nastavením systému, ale také s praktickým výběrem vhodných zamykacích a značicích prvků.


Pro koho je Lockout Tagout vhodný?

S určitou nadsázkou můžeme říct, že systém LOTO je vhodný pro všechny zaměstnavatele. Téměř na každém pracovišti jsou totiž technologie, které musí být před zahájením údržby nebo opravy odpojeny od zdrojů energií nebo médií.

Význam systému Lockout Tagout roste s velikostí zařízení nebo vzdáleností místa zapnutí přívodu energie nebo média. Problém totiž nastává hlavně v případech, kdy si osoba, která přívod energie do zařízení zapíná, nevšimne, nebo ani nemůže vidět zaměstnance, který provádí servis.

V praxi může jít o údržbu strojních zařízení, jako jsou dřevoobráběcí, kovoobráběcí a tvářecí stroje a technologie na zpracování plastů (například regranulační linky a recyklační linky, tiskařské linky apod.). LOTO může mít své opodstatnění i při údržbě čerpadel a obdobných zařízení, která jsou ovládána dálkově, nebo různých druhů dopravníků. Využití systému LOTO je nenahraditelné v případě údržby elektrických rozvodů nebo průmyslových potrubních systémů.


7 kroků k zavedení systému Lockout Tagout

1. Vyhodnocení rizik jednotlivých zařízení

Vyhodnocení možných rizik při údržbě zařízení je základním krokem pro úspěšné zavedení systému LOTO. Předem musí být zřejmé, které energie a média jdou do zařízení jako celku nebo do některé z jeho částí. Jakým způsobem je přívod realizován a jak tyto energie a média můžou funkci zařízení při údržbě ovlivnit. Na základě hodnocení musí být rozhodnuto, které přívody budou podléhat systému LOTO a ve kterém místě přívodu budou energie a média odpojeny. V praxi jde nejčastěji o odpojení zdroje elektrické energie, stlačeného vzduchu nebo i jiných plynů, hydraulické kapaliny nebo uzavření přívodů chemických látek a směsí, včetně těch nebezpečných.

Některá zařízení mají potenciál způsobit úraz kvůli elektrické energii přeměněné na mechanickou práci. Další přívodní média (například voda a vzduch) slouží jen jako pomocné látky a zdrojem úrazu být nemůžou. U jiných zařízení může být situace zcela opačná. Někdy může stačit odpojit jen určitý subsystém, jindy je výhodné odpojit kompletně celé zařízení (například přímo u zdroje energie nebo média na pracovišti). Procesu vyhodnocení rizik je proto nutné věnovat náležitou péči a pozornost.

K hodnocení rizik by měla být přizvána osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP, vedoucí údržby a dále také zaměstnanci provádějící servis. Podle typu energií a médií dále odborníci na ně (například elektrikář). Vhodné je spolupracovat přímo s výrobci konkrétních zařízení.

LOCKOUT tagout

Příklad použití LOTO systému k uzamknutí elektrických jističů.

2. Příprava jednotlivých zařízení pro aplikaci prvků LOTO

Z vyhodnocení rizik je zřejmé, které energie a média, na kterých místech a u kterých zařízení je nutné před zahájením údržby odpojit. Následně je nutné vytvořit takové podmínky, aby prvky, pomocí kterých jsou energie a média odpojeny, mohly být v procesu Lockout zabezpečeny a uzamčeny. V praxi se nejčastěji jedná o různé ventily, vypínače, jističe, zásuvky a tlačítka.

Nicméně může jít i o jiné prvky, které vyplynou z vyhodnocení rizik. Všechny tyto prvky musí být připraveny, popřípadě i upraveny tak, aby na ně bylo možné aplikovat uzamykací prvky systému Lockout. Možnost jejich spolehlivého uzamčení musí být nanečisto prokazatelně vyzkoušena. Uzamčení musí být vždy stoprocentní a bez vynaložení hrubé síly nepřekonatelné!

3. Stanovení pravidel LOTO

Velmi důležitým krokem při zavádění systému LOTO je nastavení jasných pravidel pro všechny fáze údržby včetně mimořádných situací. Pravidla by měla být definována nejen v obecné rovině, ale také by měla specifikovat konkrétní zařízení. Jejich úkolem je jasně definovat jednotlivé kroky zaměstnanců při zahájení, v průběhu a po skončení údržby. A také určit postup při střídání směn v případě, že následující směna v údržbě zařízení bude pokračovat. Neodmyslitelnou součástí pravidel je stanovení odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců v rámci systému. To znamená, že při zahájení údržby musí být zřejmé kdo, co a jakým způsobem má uzamknout a označit. A neměl by chybět jasný zákaz předávání osobních zámků jiným osobám nebo jejich vzájemného půjčování!

 

Na co při stanovení pravidel pamatovat:

 • Na situace, kdy zařízení i po odpojení má v sobě nakumulovanou energii a může způsobit úraz.

 • Na případy, kdy je pro diagnostiku nebo ověření správnosti kroků údržby nutné odpojené zařízení na krátký čas uvést do chodu.

 • Pokud servis provádí pracovní tým složený z několika zaměstnanců, pak je v takovém případě ideální využít systém hromadného uzamčení přívodu energie nebo média. Každý člen týmu využije svůj vlastní/osobní zamykací mechanizmus přívodu, přičemž opětovné připojení není bez vědomí ostatních možné.

 • Na střídání směn, které pokračují v údržbě. Řešením je například to, že vedoucího směny má povinnost uzamknout přívod „hlavním“ zámkem, který dokáže odemknout jen vedoucí následující směny.

V neposlední řadě se stanoví pravidla pro značení uzamčených přívodů. Tato místa je výhodné vybavit tabulkami s informací o prováděné údržbě zařízení a zdůrazněním, že přívod nesmí být připojen. Zamykací prvky můžou být označeny jmenovkami nebo třeba funkcí zaměstnance.

Praktické je používání barevných označení uzamykacích prvků – například modré prvky použít pro uzamčení přívodu, červené vyhradit jako osobní prvky konkrétních zaměstnanců a opatřit je jmenovkami. Žlutá barva může značit hlavní zamykací prvek vedoucího směny. Ten ho kromě režimu střídání směn může využít i při uzamknutí zařízení, která jsou mimo provoz, a znemožnit tak jejich použití.

4. Zvolení vhodných prvků LOTO

Prvky používané v systému Lockout Tagout musí být kvalitní, spolehlivé a nesmí nikdy selhat. Měly by být odolné, snadno aplikovatelné a v rámci pracoviště musí být standardizované a nezaměnitelné. Ke každému uzamykacímu prvku musí existovat jen  jeden klíč. Náhradní klíče nejsou přípustné!

Prostředky pro značení by měly být odolné vůči vlivu okolního prostředí a neměly by se snadno opotřebovat. Důležité je pamatovat také na systém jejich uchycení. Uchycení musí být pevné a odolné vůči vlivu prostředí, kde je použito. Nesmí dojít k jeho roztavení nebo chemickému poškození, čímž by došlo k odpadnutí značicího prvku. Doporučená síla pro uvolnění značicího prvku je aspoň 220 N.

Prvky LOTO musí mít na pracovišti zaměstnanci vždy po ruce. Zamykací prostředky pro uzamčení přívodu energie nebo média by měly být k dispozici přímo u tohoto vypínače/uzávěru. Osobní zámky a značicí štítky můžou být na místě, kde mají pracovníci údržby zázemí (například v dílně). Hlavní zámky mají u sebe vedoucí oddělení. Důležité je i vhodné uložení zamykacích prostředků tak, aby nedocházelo k jejich poškození (např. do speciálních krabiček).

banner-log-loto-cz.png

5. Seznámení zaměstnanců s nastaveným systémem

Všichni zaměstnanci, i ti, kteří nebudou systém LOTO přímo využívat, musí být důkladně seznámeni s jeho funkcí a významem. Tak se vyhnete riziku, že by se v důsledku neznalosti snažili zamykací prvky překonat.

Nicméně zvláštní pozornost při školení patří těm, kteří budou systém LOTO přímo využívat. Zaměstnanci údržby musí stanoveným pravidlům systému LOTO bezpodmínečně rozumět, a to nejen s ohledem na jejich realizaci, ale i na jejich význam. Tato pravidla totiž chrání zejména jejich zdraví a život.

6. Vyžadování dodržování zavedeného systému LOTO

Nastavení pravidel systému LOTO není vůbec snadnou záležitostí. Jde o odborný, náročný a dlouhotrvající proces. Byla by proto škoda, kdyby všechna ta snaha a energie věnovaná zavádění systému přišla vniveč jen proto, že zaměstnanci nebudou systém LOTO v praxi aplikovat.

Vedoucí zaměstnanci proto musí vyžadovat striktní dodržování všech stanovených kroků systému. Výjimky je možné tolerovat jen v opodstatněných případech a po jejich předchozím schválení.

7. Sledování účinnosti a dodržování systému LOTO

Systém LOTO je opatření prevence rizik jako každé jiné a i u tohoto je nutné sledovat jeho účinnost. Když se tedy v praxi při aplikaci pravidel LOTO objeví nedostatky nebo příležitosti ke zlepšení, je nutné na ně adekvátně reagovat a pravidla LOTO přiměřeně upravit, upřesnit nebo vylepšit. Zaměstnanci musí být poučeni, aby v problematické situaci komunikovali s vedoucími zaměstnanci. Vedoucí zaměstnanci zase musí od zaměstnanců získávat zpětnou vazbu.

Důležité je také umět pružně reagovat na zavádění nových technologií a zařízení do provozu, pro které nebyla pravidla LOTO zatím stanovena.


Na co si dát v praxi zvláštní pozor

 

Mezi nejčastější chyby při aplikaci systému Lockout Tagout patří:

 • LOTO procedura není zavedena a vyžadována u všech zařízení, u kterých při údržbě vlivem energií a médií hrozí riziko úrazu.

 • Nejsou uzamykány všechny přívody energií a médií – dojde sice k odpojení a uzamčení hlavního jističe elektrické energie, ale do zařízení jsou stále připojena jiná média (například hořlavý plyn).

 • Není k dispozici dostatečný počet zamykacích prvků.

 • Barevné značení zamykacích prvků není ve firmě jednotné.

 • Jsou používány improvizované zamykací prvky, které nezaručují 100% spolehlivost.

 • Zaměstnanci pro usnadnění práce systém LOTO obcházejí nebo ho úplně ignorují.

 • Nejsou stanovena jasná pravidla pro konkrétní zařízení a zaměstnanci tak při zahájení údržby musí improvizovat a postupy LOTO sami vymýšlet.

 • Zaměstnanci nejsou v systému LOTO dostatečně proškolení.

 • Vedoucí zaměstnanci nekontrolují a nevyžadují dodržování systému LOTO.


Autor:
Ing. Vít Hofman
BOZP konzultant a zakladatel odborného portálu BOZPforum.cz


Připravili jsme pro vás jednoduchý návod, jak si se zavedením systému Lockout Tagout poradit: