Novinky v požadavcích na bezpečnostní značky, značení a signály

BezpečnostLegislativa
Novinky v požadavcích na bezpečnostní značky, značení a signály

Ke konci minulého roku došlo ke změnám v legislativních požadavcích na vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek, značení a signálů. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterého jsme se drželi zhruba 15 let, bylo zrušeno a k 28. 11. 2017 nabylo účinnosti nové nařízení  č. 375/2017 Sb.

Hlavním úkolem novelizace bylo zapracovat příslušné směrnice EU. Jednalo se například o směrnici Rady 92/58/EHS a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU. Rozsáhlejší úpravu proto zaznamenal § 4, který řeší způsob označování nádob používaných při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a také označování skladů. Do § 4 byl mimo jiné doplněn nový odstavec č. 4, který zavádí výjimku z označování pro nádoby používané po velmi krátkou dobu nebo s často se měnícím obsahem, pokud jsou přijata jiná vhodná opatření zaručující stejnou úroveň ochrany (obvykle se jedná o nádoby v laboratořích, které používají kvalifikovaní a odborně vyškolení zaměstnanci).

Ostatní změny mají spíše zpřesňující charakter. V § 3 se upřesňují požadavky na relativní velikost plochy bezpečnostních barev a na umístění šikmého pruhu u zákazových značek. Paragrafy 5 a  6 zaznamenaly jazykové a slovní doplnění. Například v § 6 byl výraz světelné značky" nahrazen slovem světelné signály".

Paragraf 7 byl doplněn o možnost používat bezpečnostní značky, které splňují požadavky českých technických norem (ČSN EN ISO 7010 – Registrované bezpečnostní značky) i v případě, že nejsou uvedeny v příloze vládního nařízení.

Navíc v příloze nařízení najdete novou podobu značky pro požární žebřík a přibyly značky pro únikový východ (vpravo).


Související článek
Co dělat, aby bezpečnostní značení vydrželo desítky let

Co dělat, aby bezpečnostní značení vydrželo desítky let

BezpečnostPoradna

Pokud bezpečnostní tabulky pověsíte tak, že po pár týdnech spadnou, zaděláváte si na problém. Jako zaměstnavatel máte totiž povinnost bezpečnostní značení a značky zavést, postarat se o jejich stav a zároveň s nimi seznámit své zaměstnance. A