Nové nařízení vlády č. 375/2017 Sb.: Co na to odborníci?

LegislativaPoradna
Nové nařízení vlády č. 375/2017 Sb.: Co na to odborníci?

Proč bylo přijato nové nařízení vlády č. 375/2017 Sb. a co přináší?

Odpovídá Ing. Miloslav Kočí a JUDr. Anna Janáková...

 

Otázka:

Do nařízení vlády č. 375/2017 Sb., paragrafu 7, byla přidána možnost používat bezpečnostní značky, pokud jsou v souladu s ČSN EN ISO 7010. Znamená to, že se ČSN EN ISO 7010 stala právně závaznou, a pokud ano, rozšiřují se tím povinnosti oproti stavu před účinností nařízení vlády č. 375/2017 Sb.?

 

Odpověď:

V nařízení vlády č. 375/2017 Sb. je v § 7 proti předchozímu nařízení přidáno: bezpečnostní značky, jejichž vyobrazení a význam odpovídá požadavkům české technické normy na registrované bezpečnostní značky11), lze používat jako bezpečnostní značky podle tohoto nařízení vlády, i když nejsou v příloze k tomuto nařízení vlády vyobrazeny. Tento dodatek znamená, že mohou být používány i jiné bezpečnostní značky, než uvádí příloha nařízení vlády č. 375/2017 Sb., pokud budou odpovídat požadavkům technické normy ČSN EN ISO 7010 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. Registrované bezpečnostní značky (viz odvolávka 11)). Norma je platná od prosince 2012. Uvedená norma je závazná pro zhotovení bezpečnostních značek, pro nic dalšího. Proti nařízení vlády uvádí norma další podrobnosti pro návrh a provedení bezpečnostních značek.


Ing. Miloslav Kočí

 

 

Otázka:

Je nutné měnit bezpečnostní značky na budovách, které jimi byly opatřeny před účinností tohoto nařízení, tzn. před 28. 11. 2017?

 

Odpověď:

Dříve umístěné bezpečnostní značky musí být podle § 2 odstavce 5 nařízení vlády č. 375/2017 Sb. udržované a kontrolované, aby zůstal zachován jejich původní vzhled. Pokud se vzhled bezpečnostních značek změní, musí být značky nahrazeny novými.


Ing. Miloslav Kočí

 

Důvody vydání nového nařízení vlády č. 375/2017 Sb.

Důvodem vydání nového nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, byla nezbytnost splnit legislativní závazky vyplývající pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii. Bylo potřeba zajistit úplnou transpozici:

  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU ze dne 26. února 2014, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a

  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Potřeba legislativních změn v oblasti značek, značení a zavedení signálů nemohla být realizována novelou dosavadního nařízení vlády č. 11/2002 Sb., protože to bylo vydáno na základě dnes již zrušeného § 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. Podle § 23 písm. h) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP bylo umožněno postupovat podle citovaného nařízení do doby vydání nařízení vlády k provedení § 6 odst. 2 tohoto zákona. Novelizovat dosavadní nařízení vlády č. 11/2002 Sb., tedy nebylo možné a jediná možná cesta byla jej zrušit a nahradit nařízením novým, vydaným na základě § 6 odst. 2 a 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.

 

Zmocnění k nové právní úpravě a její cíl

Nařízení vlády bylo vydáno k provedení § 6 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a na základě zmocnění uvedeném v § 21 písm. a) citovaného zákona. Nařízení vlády v zásadě dotváří to, co vymezil již sám zákon č. 309/2006 Sb., a společně se zákonnou úpravou vytváří podmínky pro vhodnou a účelnou aplikaci právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v běžné praxi.

 

Rozsah změn oproti předchozí právní úpravě

Právní úprava se v oblasti bezpečnostních značek, značení a signálů mění pouze ve velmi omezeném rozsahu. Změny byly provedeny pouze v těch ustanoveních, kde je to nutné k zajištění řádné transpozice shora uvedených evropských předpisů; ustanovení již zavedená byla ponechána v současné právní úpravě.

 

Očekávané dopady ekonomické povahy

Dopady ekonomické povahy lze podle důvodové zprávy k návrhu předmětného nařízení vlády očekávat jako jednorázové výdaje v souvislosti s označováním výstražnými symboly nebezpečnosti podle nařízení (EU) č. 1272/2008 namísto zrušené bezpečnostní značky výstrahy, anebo v případech, kdy bezpečnostní značky výstrahy neobsahují adekvátní piktogram nebo je použití výstražné značky výslovně zakázáno (výstraha – všeobecné nebezpečí); naopak úspory přinese nová možnost neoznačovat nádoby používané při práci po velmi krátkou dobu a nádoby, jejichž obsah se často mění.

Dotčenými subjekty jsou obecně zaměstnavatelé a osoby uvedené v § 12 zákona č. 309/2006 Sb., na jejichž pracovištích se vyskytují nebezpečné chemické látky a směsi, a to jak v podnikatelské sféře, tak ve veřejném nebo neziskovém sektoru. Náklady pro podnikatelské prostředí nelze spolehlivě kvantifikovat ani odhadnout. U zaměstnavatelů a zaměstnanců na pracovištích s výskytem nebezpečných chemických látek a směsí lze očekávat zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v důsledku dosažení souladu bezpečnostního značení na pracovišti s označováním výrobků podle nařízení EU.

 

Předmět úpravy nařízení vlády č. 375/2017 Sb.

Nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Nařízení se nevztahuje na bezpečnostní značky pro označování nebezpečných látek nebo směsí, výrobků anebo zařízení při jejich uvádění na trh, pokud na toto nařízení vlády výslovně neodkazuje jiný právní předpis.

 

Struktura nového nařízení vlády

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. má shodnou strukturu a obdobný rozsah jako předchozí NV č. 11/2002 Sb.  Má 9 paragrafů a 1 přílohu s vyobrazením značek, značení a signálů.

 

Právní účinnost

Právní účinnost nového nařízení vlády s ohledem na malý rozsah novinek byla stanovena patnáctým dnem po vyhlášení nařízení vlády ve Sbírce zákonů. Dnem 28. listopadu 2017 nabylo NV č. 375/2017 Sb., právní účinnosti a zároveň ruší a nahrazuje dosavadní NV č. 11/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb., upravující obdobnou problematiku - vzhled a umístění bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

 


JUDr. Anna Janáková

Máte otázky, které se týkají BOZP nebo podnikové ekologie? Pošlete je e-mailem na adresu poradna@happyend.cz. Ve spolupráci s vydavatelstvím Verlag Dashöfer odpoví na vaše dotazy zkušení odborníci.

 


Související článek
Co dělat, aby bezpečnostní značení vydrželo desítky let

Co dělat, aby bezpečnostní značení vydrželo desítky let

BezpečnostPoradna

Pokud bezpečnostní tabulky pověsíte tak, že po pár týdnech spadnou, zaděláváte si na problém. Jako zaměstnavatel máte totiž povinnost bezpečnostní značení a značky zavést, postarat se o jejich stav a zároveň s nimi seznámit své zaměstnance. A

Rozhovor s BOZP expertem o bezpečnosti ve skladech

Rozhovor s BOZP expertem o bezpečnosti ve skladech

Bezpečnost

Jak předcházet zbytečným nehodám ve skladech a zabezpečit provoz z pohledu BOZP experta, ing. Jiřího Tilhoně.