Nová norma ISO 45001: Díky ní už nebude BOZP jen formalita

Bezpečnost
Nová norma ISO 45001: Díky ní už nebude BOZP jen formalita

Cesta k bezpečnějšímu pracovišti nevede skrze reaktivní přístup a slepé dodržování pravidel vymyšlených od stolu. Co je tím pravým klíčem a jak v tom napomáhá dodržování nové normy ISO 45001?

BOZP by nemělo zůstávat jen na papíře

Základem pro efektivní řízení rizik a příležitostí v oblasti BOZP musí být intenzivní komunikace, zapojení zaměstnanců na všech úrovních a firemní kultura, ve které je silně zakořeněná chuť kontinuálně zlepšovat pracovní podmínky každého jednotlivce. Alespoň tak k managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přistupuje ISO 45001.

Na jejím vzniku se podíleli odborníci z více než 70 zemí světa. Schválena byla na začátku roku 2018 a je navržena tak, aby byla v souladu s dalšími normami systémů managementu (ISO 9001 a ISO 14001). Seznamte se s mezinárodní normou ISO 45001.

 

Nikoli reakce, ale prevence

Mezinárodní organizace práce (ILO) eviduje každý den zhruba 7 700 smrtelných pracovních úrazů nebo úmrtí v důsledku nemocí z povolání. Což je jen pro zajímavost zhruba stejný počet lidí, jaký žije v městečku Stříbro. A nová norma má ambici to změnit: Jejím cílem je poskytnout pevný rámec pro vznik preventivních opatření, která vážným a smrtelným pracovním úrazům aktivně předcházejí. A nikoli jen reagují na události, které už se staly.

ISO norma nahrazuje starší dokument OHSAS 18001. Firmy, které jsou certifikovány jako OHSAS 18001, pak mají tři roky na dosažení požadavků, které norma ISO 45001 ukládá. Ta z předešlé normy přirozeně vychází. Zároveň ale klade důraz na ty oblasti, které předchozí norma opomíjela a jež jsou v dnešní době pro efektivní BOZP nezbytné.

 

Více odpovědnosti, více komunikace

Norma klade mnohem větší důraz na spoluúčast zaměstnanců na všech úrovních a funkcích v organizaci. A to včetně vrcholného vedení, které by mělo aktivně vyvíjet, posouvat a propagovat aktivní přístup BOZP v rámci firmy. BOZP by tak neměla ležet na bedrech jednoho „bezpečáka“, který jednou za pár měsíců oběhne firmu s formulářem k podepsání, ale měla by být přirozenou součástí všech firemních procesů.

Z toho logicky vyplývá, že norma klade také výrazně vyšší důraz na komunikaci. Všechny procesy v rámci BOZP by měly být probrány nejen s vedením, ale i s řadovými zaměstnanci. A ti by také měli mít možnost se na naplňování a vylepšování BOZP aktivně podílet. Celý proces by neměl končit tím, že se nové postupy lidově řečeno „zalijí do betonu“ a více se o nich nebude diskutovat.

Naopak, cílem je jejich efektivitu průběžně vyhodnocovat, aktivně hledat další způsoby, jak BOZP posouvat a snižovat rizika až na absolutní minimum.

Sama norma pak celý proces zasazuje do rámce Plan-Do-Check-Act (PDCA). Firma by tedy aktivně měla:

  • Plánovat: Stanovovat si rizika, příležitosti, následně cíle a procesy, které k cílům povedou.

  • Dělat: Navržené procesy zavádět do firmy tak, jak je zaměstnanci společně naplánovali.

  • Kontrolovat: Neustále monitorovat a měřit, jestli vše směřuje správným směrem a dochází ke snižování počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání.

  • Jednat: Neustrnout na místě a nespokojit se s částečným snížením počtu pracovních úrazů. ISO vlastně říká, že pořád existuje prostor, kam se posouvat a co zlepšovat.   

 

Od reaktivity k proaktivitě a dál...

„Základní chybou mnoha firem je, že zavedou systém řízení bezpečnosti. Ale ten, jen sepsaný na papíře a bez podpory z vnitřku firmy, vlastně k ničemu není,“ popisuje Kate Field, mezinárodně uznávaná odbornice na BOZP. „ISO 45001 by měla pomoci tento problém řešit. Důrazem na komunikaci, důrazem na zapojení všech, od řadových dělníků až po nejvyšší vedení, důrazem na průběžné monitorování a vyhodnocování.“

Přirozeným důsledkem by pak měla být vyšší informovanost, důvěra, zodpovědnost a logicky i chuť všech lidí ve firmě problematiku BOZP posouvat dál. „A v praxi by mělo ubývat firem s takzvaným patologickým přístupem k BOZP, tedy těch, kde BOZP neřeší, dokud je příslušné úřady nepřistihnou. A naopak by měl růst počet společností s proaktivním přístupem. Takových, ve kterých je management otevřený změnám a kultura BOZP je vysoká.“

 

Parkerův & Hudsonův žebříček přístupu k bezpečnosti práce

Podle tohoto rozdělení existují na trhu firmy s různým přístupem k problematice BOZP. A jedním z cílů ISO 45001 je posouvat firmy na tomto žebříčku „výš“, tedy z kategorie firem patologických k firmám generativním. Zkuste sami zhodnotit, na které příčce je v přístupu k bezpečnosti práce i vaše firma…

Tím jak se zvyšuje informovanost, zvyšuje se i vzájemná důvěra a zodpovědnost:

 

  • 1. fáze: Firma s patologickým přístupem 

Bezpečnost práce a ochranu zdraví zaměstnanců její majitelé a vedení neřeší, dokud je úřady nepřistihnou při nedodržování příslušných (zákonných) norem.

 

  • 2. fáze: Firma s reaktivním přístupem

Politika BOZP je důležitá a vedení na ni klade důraz jen v okamžiku, kdy dojde k pracovnímu úrazu. Firma je tedy vůči rizikům reaktivní, sama je nehledá a neřídí.

 

  • 3. fáze: Firma s kalkulativním přístupem

Majitelé a vedení firmy dbají na zavedení systémů pro zvládnutí všech rizik a nebezpečí. Nicméně jen do té míry, do jaké jim to ukládají příslušné normy.

 

  • 4. fáze: Firma s proaktivním přístupem

Management firmy je otevřený změnám. Rizika a příležitosti v rámci BOZP se v této firmě aktivně vyhledávají a řeší. Vedení i zaměstnanci sdílejí stejné hodnoty a všechny procesy dále vylepšují.

 

  • 5. fáze: Firma s generativním přístupem

BOZP je součástí firemní kultury. Proaktivní přístup k BOZP není potřeba kontrolovat a řídit prostřednictvím předpisů a pravidel, ale sami zaměstnanci ho vnímají jako důležitý a nezbytný a tak k němu také přistupují.

 
 

Máte zájem o více informací?  

Kontaktujte mě prosím na e-mailovou adresu sobicka@happyend.cz nebo telefonicky přes naši zelenou linku 800 156 944.

Ondřej Sobička, marketingový ředitel