Co na to odborník: Oční sprchy a lékárničky

Co na to odborník: Oční sprchy a lékárničky

Jsou oční sprchy pro některé typy pracovišť nutnou součástí výbavy? A co musí být obsahem lékárničky?

Dotaz

Momentálně se zabývám nákupem očních sprch. Ráda bych věděla, do jakých provozů a za jakých podmínek je instalace těchto sprch povinná. Existuje nařízení, které by ukládalo povinnost těchto sprch na pracovišti? Jaká nařízení se přesně vztahují k lékárničkám, tzn. jaký má být jejich obsah a kdo ho určuje?

 

Odpověď

Povinnost vybavit pracoviště očními sprchami není žádným obecně závazným právním předpisem stanovena. Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. i) zákoníku práce má  zaměstnavatel povinnost zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. Podle ustanovení § 102 odst. 6 zákoníku práce spolupracuje zaměstnavatel při zajišťování první pomoci se zařízením nebo lékařem poskytujícím závodní preventivní péči. Vše vychází z prevence rizik, z toho jak zaměstnavatel vyhledává nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, jak zjišťuje jejich příčiny i zdroje a jak je hodnotí a jaká přijímá opatření k jejich předcházení.

Vybavení pracovišť očními sprchami do jisté míry souvisí s poskytováním osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů. I v nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků se stanoví, že konkrétní množství mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků určí zaměstnavatel po vyhodnocení rizik.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v ustanovení § 53 o zásobován pitnou vodou a vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnanců stanoví, že „Prostor určený pro práci musí být zásoben pitnou vodou v množství postačujícím pro potřeby pití zaměstnance a zajištění předlékařské pomoci a teplou tekoucí vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnance. Při práci s biologickými činiteli a s látkami, působícími dráždění pokožky nebo senzibilizaci, s toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami, s karcinogeny kategorie 1 a mutageny kategorie 1, látkami žíravými, při práci ve výrobě kosmetických prostředků, v úpravnách vod a vodovodů, holičství, kadeřnictví, pedikúře, manikúře, kosmetických, masérských, regeneračních a rekondičních službách, v provozovnách živností, při nichž je porušována integrita kůže nebo ve kterých se používají k péči o tělo speciální přístroje, například solária nebo myostimulátory (dále jen „činnost epidemiologicky závažná"), musí být zajištěna tekoucí pitná voda přímo na pracovišti. Pokud to povaha práce na těchto pracovištích vyžaduje, kromě pracovišť určených pro výkon činnosti epidemiologicky závažné, zřizují se ruční sprchy. Na pracovištích s žíravinami musí být zajištěna i možnost vyplachování oka pitnou vodou.“

K tomu je možné poznamenat, že toto nařízení vlády je již v pořadí druhé, nabylo účinnosti 1. 1. 2008 a ani ono neukládá zaměstnavateli povinnost vybavit pracoviště očními sprchami. Oční sprchy jsou však bezesporu pokrok, v praxi jsou vhodné k první pomoci při zasažení očí horkými tekutinami, kyselinami, louhy nebo jinými látkami, neboť výplach očí by měl následovat okamžitě po nehodě. Proto je třeba takový postup zaměstnavatele zajisté ocenit.

Ochrana-zdravi_HAPPY-END.png

Pokud se týká lékárniček, tak je třeba uvést, že v dosud platných prováděcích předpisech máme jedinou zmínku, a to v nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, které stanoví, že „Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být umístěny na dostupném místě a musí být označeny značkami.“  Jak ale má být pracoviště vybaveno lékárničkami první pomoci a co mají lékárničky obsahovat, to žádným předpisem stanoveno není. To si musí stanovit zaměstnavatel sám po dohodě s lékařem pracovnělékařské péče na základě vyhodnocení rizik, tedy toho jaká možná poškození zdraví se na pracovišti vyskytují. Osobně doporučuji v praxi řídit se vyhláškou č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která v příloze č. 12 stanoví druhy lékárniček, jejich obsah a výbavu a jejich použití podle druhů vozidel. Pro běžné pracoviště pak doporučuji obsah lékárničky pro motorová vozidla (autolékárničky). Na pracovištích s rizikem poškození zdraví (práce s chemikáliemi apod.) se musí obsah lékárničky přiměřeně upravit. To vše by mělo vycházet z provedené prevence rizik.

JUDr. Eva Dandová

Specialistka na pracovní právo a BOZP. Působí v právním oddělení ČMKOS

Máte nějaké otázky týkající se BOZP nebo podnikové ekologie? Pošlete je na adresu: poradna@happyend.cz. Ve spolupráci s vydavatelstvím Verlag Dashöfer odpoví na vaše dotazy zkušení odborníci.


Související článek
První pomoc: Kdo je připraven, není překvapen

První pomoc: Kdo je připraven, není překvapen

Bezpečnost

Největším zabijákem Čechů jsou kardiovaskulární nemoci. Loni jim podlehlo 49 000 lidí. A k mnoha kolapsům došlo i na pracovištích. Takže: Víte, kde najdete nejbližší automatický defibrilátor, a tušíte, jak ho použít?