Bezpečné pracoviště: Produkty a legislativa

Bezpečné pracoviště: Produkty a legislativa

Poradíme vám, které produkty vám pomohou vytvořit bezpečné a přehledné pracoviště odpovídající legislativním požadavkům.

Bezpečnostní značení

Pomáhá v prostorové orientaci, informuje o důležitých místech, únikových cestách a nouzových východech i důležitém vybavení. Patří mezi ně také zákazové, příkazové a výstražné značky, díky kterým zaměstnanci vědí, jak se v příslušném prostoru chovat a co jim popřípadě hrozí.

Důležitá legislativa:
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředky
 • Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
 • ČSN ISO 17398 – požadavek na fotoluminiscenční značení

 

Podlahové značení a protiskluzové prostředky

Pomáhají zajistit snadný a bezpečný pohyb zaměstnanců zejména tam, kde se lidé mohou dostat do kolize s technikou – výrobní haly, skladovací prostory apod. Zároveň je ideální, když má značení protiskluzovou úpravu, aby na rizikových místech pomáhalo předcházet úrazům v důsledku pádu.

Důležitá legislativa:
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředky
 • ČSN 26 9030 – Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, manipulaci a bezpečné skladování
 

Ochranné profily, nárazníky a zábrany

Jsou určeny nejen k ochraně výrobních strojů, skladovaného zboží a manipulační techniky, ale hlavně chrání zaměstnance, kteří se v daném prostoru pohybují.

Důležitá legislativa:
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředky
 • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technického zařízení, přístrojů a nářadí
 • ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
 • ČSN 74 3305 ochranná zábradlí

 

Havarijní soupravy

Jsou neocenitelným pomocníkem ve chvíli, kdy dojde k nějaké provozní nehodě. Obsahují ochranné pomůcky, kvalitní sorpční prostředky a veškeré vybavení, které umožní rychlý a bezpečný zásah. Jsou sestaveny podle typu provozů a individuálních potřeb zákazníků. Splňují zákonné požadavky, které jsou stanoveny v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví zaměstnanců.

Důležitá legislativa:
 • Směrnice 2000/60/ES o ochraně vody a nakládání s vodními zdroji
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 175/2011 Sb., o náležitostech při nakládání se závažnými látkami a náležitostech havarijního plánu

 

Lékárničky

Poskytují včasný a pohotový zákrok, který může výrazně minimalizovat následky zranění. Nicméně velmi záleží na počtu lékárniček, jejich umístění, způsobu použití (mobilní nebo fixní) a na obsahu. Jejich náplň by měla být tvořena na základě dlouhodobého sledování rizik podle druhu pracoviště a konzultována s vhodným lékařem.

Důležitá legislativa:
 • Směrnice Rady EU č. 89/654/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

Skladování kapalin

Vhodné nádoby, obaly, záchytné vany a další prostředky bezpečného skladování kapalin vám pomohou předejít jejich nechtěnému úniku. Správně zvolený způsob skladování nebezpečných chemikálií zajistí nejen bezpečnost a ochranu zdraví, životního prostředí a majetku, ale také vyhoví přísným legislativním požadavkům.

Důležitá legislativa:
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) – obecně upravuje práva a povinnosti při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, uvádění na trh, balení, označování, vývozu a dovozu chemických látek a směsí
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, upravuje obecné podmínky pro skladování nebezpečných chemických látek a směsí – § 44a a § 44b stanovují jak základní povinnosti pro nakládání a skladování vysoce toxických látek, tak i způsobilost odpovědných osob
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) – § 39 upravuje manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a jejich skladování zejména ve vztahu k nebezpečí toho, že proniknou do povrchových a podzemních vod či kanalizací
 • Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
 • Nařízení CLP č. 1272/2008 o klasifikaci, označení a balení látek a směsí
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky zdraví při práci – hlava III upravuje podmínky ochrany zdraví při práci s nebezpečnými chemickými faktory
 • Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

 

Sorpční prostředky / sorbenty

Umožňují rychlý zásah při úniku zejména nebezpečných kapalin, což vede k minimalizaci škod a ničivých následků havárií. Zároveň brání jejich dalšímu šíření. Sorbenty jsou často i preventivním prostředkem k předcházení úniku kapalin. Proto jejich používání navazuje na legislativu, která upravuje oblast bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Důležitá legislativa:
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce – část V Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hlava I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci: § 101, § 102 (zejména body: 1., 3., 5., 6.)
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – hlava II Péče o životní a pracovní podmínky: § 44a se týká zejména nakládání s chemikáliemi
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – hlava I Požadavky na pracoviště a pracovní prostředky, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizace práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky – § 2, § 3; hlava II Předcházení ohrožení života a zdraví – § 7
 • Směrnice 2000/60/ES o ochraně vody a nakládání s vodními zdroji
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí – Zásady ochrany životního prostředí, Povinnosti při ochraně životního prostředí, Odpovědnost za porušení povinností při ochraně životního prostředí
 • Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě – část I Předcházení a náprava ekologické újmy, hlava II Povinnost k předcházení ekologické újmě a k její nápravě – § 3, § 7
 • Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – § 39 Závadné látky, § 41 Povinnosti při havárii
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – § 3
 • Vyhláška 175/2011 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu – § 9 Bezprostřední odstraňování příčin havárie, § 10 Zneškodňování havárie, § 11 Odstraňování následků havárie

 

Protipožární skříně

Zabraňují výbuchu, vzniku a rozšíření požáru, umožňují včasný zásah a poskytují dostatek času pro evakuaci, chrání záchranáře při hašení požáru.

Důležitá legislativa:
 • Obecné povinnosti v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Povinnost provádět roční kontrolní revizi skříní autorizovanou firmou stanovuje vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
 • ČSN EN 14470-1 – Protipožární bezpečnostní skříně

 

Protiúnavové rohože 

Pomáhají předcházet únavě, která je častou příčinou nepozornosti a vzniku pracovních  úrazů. Zároveň poskytují větší komfort pro zaměstnance a snižují riziko muskuloskeletálních nemocí.

Důležitá legislativa:
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

 

Průmyslová zrcadla 

Zlepšují organizaci pracoviště, umožňují lepší přehled a vizuální kontrolu. Zvyšují bezpečnost práce a provozu a pomáhají předcházet nehodám.

Důležitá legislativa:
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí                
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

 

LOCKOUT/TAGOUT

Zajišťuje bezpečnost práce při opravách, údržbě, odstávkách a čištění výrobních strojů a linek. Zavedením systému LO/TO předcházíte zraněním, úrazům a škodám na majetku. Systém jasně vyznačuje rizika a nebezpečí v pracovním prostoru.

Důležitá legislativa:
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí


Související článek
Nastavte skladování chemikálií víceúrovňovým systémem

Nastavte skladování chemikálií víceúrovňovým systémem

Jak skladovat chemikálie bezpečně a efektivně? Na to jsme se zeptali Ing. Evy Butzke, odbornice na skladování chemických látek a směsí společnosti HAPPY END.

Pracovní úrazy a nemoci z povolání vyjdou firmy na miliardy. Často se jim ale dá předcházet.

Pracovní úrazy a nemoci z povolání vyjdou firmy na miliardy. Často se jim ale dá předcházet.

Bezpečnost

476 miliard eur. Na tolik vyjdou každý rok zaměstnavatele v Evropské unii nemoci z povolání a pracovní úrazy.

Havarijní soupravy: Jak postupovat při výběru a uložení

Havarijní soupravy: Jak postupovat při výběru a uložení

Jak vybrat správnou havarijní soupravu, aby vyhovovala požadavkům vašeho pracoviště? Zde najdete praktické tipy pro výběr vhodných havarijních souprav a jejich uložení.

Bezpečnost práce na českých pracovištích

Bezpečnost práce na českých pracovištích

Bezpečnost

Výsledky kontrol inspekce práce dokládají, že bezpečnost na pracovištích se někdy podceňuje. Zde najdete pár tipů, jak zlepšit svoji připravenost.